Facebook Twitter Youtube RSS Flickr
dilluns, 02 de febrer de 2015
accés directe

SANITAT: Criteris tècnics i sanitaris de les piscines


Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre. BOE núm. 244, d’11 d’octubre de 2013.
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Aquest reial decret té per objecte establir els criteris bàsics tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua i de l'aire de les piscines amb la finalitat de protegir la salut dels usuaris de possibles riscos físics, químics o microbiològics derivats de l'ús de les mateixes.
A nivell estatal la normativa vigent sobre piscines és l'Ordre de 31 de maig de 1960 sobre piscines públiques. Aquesta ordre va ser modificada per l'Ordre de 12 de juliol de 1961 per la qual se sotmeten les piscines privades a allò que disposa l'Ordre de 31 de maig de 1960, reguladora del funcionament d'aquestes piscines de caràcter públic, per la qual cosa aquest reial decret actualitza i descriu els criteris sanitaris bàsics i mínims de la normativa de piscines en l'àmbit nacional, atesa la importància que suposa l'ús d'aquestes piscines per a la salut humana. Ara aquest nou reial decret deroga l'Ordre de 31 de maig de 1960 i l'Ordre de 12 de juliol de 1961.
Els criteris bàsics que descriu aquest reial decret s'aplicaran a totes les piscines que no estiguin incloses en l'àmbit del Reial decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany.
Es fixen paràmetres, valors paramètrics a complir en l'aigua dels gots d'aquestes piscines i la seva freqüència mínima de mostreig. Aquests valors es basen principalment en motius de salut pública i en les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, aplicant-se, en alguns casos, el principi de precaució per assegurar un alt nivell de protecció de la salut dels usuaris. Davant incompliments dels criteris de qualitat que assenyala aquesta disposició, serà necessària la investigació de la causa subjacent i garantir que s'apliquin al més aviat possible les mesures correctores i preventives per a la protecció de la salut dels usuaris.
Però no solament haurà de ser adequada la qualitat de l'aigua sinó també la qualitat de l'aire en aquelles piscines cobertes, inclosos centres d'hidromassatge i piscines terapèutiques, per la qual cosa es fixen una sèrie de paràmetres bàsics operacionals que serveixin al titular de la piscina, per tenir una correcta qualitat de l'aire que no produeixi riscos per a la salut.
A més, el públic haurà de rebre informació suficient i oportuna sobre la qualitat de l'aigua de la piscina, les mesures correctores i preventives, així com tots aquells aspectes que afectin a situacions d'incidències i que puguin implicar un risc per a la salut dels usuaris o que siguin del seu interès.
El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat elaborarà l'informe nacional anual amb les dades que una vegada a l'any remetin les comunitats autònomes que serviran d'instrument per al seguiment de l'aplicació de la norma i futures polítiques sanitàries així com per a la informació pública.
Finalment, el personal de manteniment haurà d'estar en possessió d'una titulació adequada (si bé el Ministeri s’atorga un període de 2 anys per establir els continguts formatius que haurà de superar aquest personal).
Aquest reial decret es dicta a l'empara del que es disposa en l'article 149. 1. 16a. de la Constitució, que reserva a l'Estat la competència exclusiva, en matèria de bases i coordinació general de la sanitat. I entrarà en vigor 2 mesos després de la seva publicació en el BOE, això és el dia 11 de desembre de 2013.199 visites
  


  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | fmc@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03