• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa ‘Fem Ocupació per a Joves’
Subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa ‘Fem Ocupació per a Joves’


La resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre, publicada al DOGC núm. 7521A, de 21 de desembre de 2017, té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2018 del programa ‘Fem Ocupació per a Joves’ per a la presentació de sol·licituds per a la subvenció prevista a l'apartat d) de la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost

08/01/2018

El procediment de concessió de subvencions és un procediment reglat previst a la base 17 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost..

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa "Fem Ocupació per a Joves” (DOGC núm. 6939, de 20.8.2015), modificada per l'Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol (DOGC núm. 7177, de 4.8.2016).

D'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, el col·lectiu destinatari del programa les persones joves de 18 a 29 anys en situació d'atur que disposen del títol d'Ensenyament Secundari Obligatori, de batxillerat o d'un Cicle Formatiu de Grau Mig. També podran ser beneficiàries aquelles persones joves que malgrat no disposar d'alguna d'aquestes titulacions, disposen de la corresponent equivalència a efectes laborals o acadèmics.

Per a la contractació laboral indicada a l'apartat d) de la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, poden ser beneficiàries les entitats contractants previstes a la base 3.2 de l'annex 1 de l'esmentada Ordre.

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions hauran de reunir els requisits previstos en la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost. El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

El termini de presentació de sol·licituds de les entitats contractants per a la realització de l'actuació prevista a l'apartat d) de la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, serà de dos mesos des de la data d'inici del contracte.

Les sol·licituds s'han de presentar segons model normalitzat i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Les sol·licituds han d'anar adreçades a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i es presentaran exclusivament per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveu la base 13 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost.

D'acord amb l'apartat 2 de la base 4 i l'apartat d) de la base 9 de l'annex 1 de la mencionada Ordre, per desenvolupar l'actuació d'experiència professional mitjançant contracte laboral amb les persones joves participants, per aquesta convocatòria es fixa un mòdul de 707,60 euros.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Espai Tràmits
Web Servei Ocupació
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC