• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Per ser membre de l'FMC, només cal un acord del ple de l'entitat interessada.
Podeu fer servir el present MODEL D'ACORD DE PLE

Pel que fa a la quota a aportar per les entitats membres, per a l'any 2023, aquesta quantitat serà estipulada de la següent manera:

· Ajuntaments: 0,174194 Euros/habitant a l'any
· Diputacions: 0,174194 Euros/habitant a l'any, comptabilitzant la població censada a la capital de la Província
· Consells Comarcals: 0,010602 Euros/habitant a l'any, comptabilitzant la població censada a tots els municipis membres de la comarcal (per als de menys de 75.000 habitants el màxim és de 840 euros i per als de més de 75.000 habitants el màxim és de 2.520 euros).
· Àrea Metropolitana de Barcelona: 0,021739 Euros/habitant a l'any

En tots els casos, s'ha de tenir en compte el darrer cens aprovat i vigent.

Els ens locals membres de la Federació tenen dret a gaudir de tots els serveis que presta l'entitat i a participar en les diferents Comissions sectorials. Per tal de participar en aquestes comissions, l'alcalde haurà de comunicar-ho a l'FMC. La representació del municipi la tindrà l'alcalde o el regidor en qui delegui.

També podeu llegir els Estatuts de l'FMC.