• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Per ser membre de l'FMC, només cal un acord del ple de l'entitat interessada.
Podeu fer servir el present MODEL D'ACORD DE PLE

Pel que fa a la quota a aportar per les entitats membres, per a l'any 2016, aquesta quantitat serà estipulada de la següent manera:

· Ajuntaments: 0,165899 Euros/habitant a l'any
· Diputacions: 0,165899 Euros/habitant a l'any, comptabilitzant la població censada a la capital de la Província
· Consells Comarcals: 0,010097 Euros/habitant a l'any, comptabilitzant la població censada a tots els municipis membres de la comarcal (per als de menys de 75.000 habitants el màxim és de 840 euros i per als de més de 75.000 habitants el màxim és de 2.520 euros).

En tots els casos, s'ha de tenir en compte el darrer cens aprovat i vigent.

Els ens locals membres de la Federació tenen dret a gaudir de tots els serveis que presta l'entitat i a participar en els diferents Àmbits sectorials. Per tal de participar en aquestes comissions, l'alcalde haurà de comunicar-ho a l'FMC. La representació del municipi la tindrà l'alcalde o el regidor en qui delegui.

També podeu llegir els Estatuts de l'FMC.