25/10/2023

Aquests són dos dels objectius aprovats per unanimitat a la 34a Assemblea general de la Federació de Municipis de Catalunya que es va celebrar el passat 18 d’octubre a Lleida

Per afrontar els reptes de futur plantejats i fer-ho des de l’eficiència, la proximitat i el compromís, és necessari que en aquest mandat municipal s’abordin de manera definitiva aspectes essencials per al municipalisme

Per això, la Federació de Municipis de Catalunya esmerçarà tots els seus esforços i recursos en assolir una revisió definitiva del finançament local i derogar la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, a més de demanar ja definitivament la Llei de governs locals i la Llei de finances locals

Malgrat que en els darrers anys s’ha augmentat l’import de les transferències realitzades a favor dels ens locals per part del govern estatal, aquestes continuen essent insuficients. Per això, des de la Federació de Municipis de Catalunya considerem necessària aquesta revisió, per fer possible el mandat constitucional d’autonomia local i de suficiència financera i subsidiarietat continguts en la Carta Europea d'Autonomia Local.

D’altra banda, des de l’FMC creiem que la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) no ha estat una norma transformadora, en el sentit de modernitzar el règim local, sinó que la seva finalitat era garantir que les entitats que conformen l’administració local no generessin dèficit estructural limitant la despesa pública a través també de la limitació de competències. A més, s’incompleix de forma reiterativa el seu article 27, que especifica en quines condicions es pot delegar en els municipis l’exercici de competències de l’Estat i de les CCAA i els mitjans personals, materials i econòmics que l’administració delegant ha d’assignar als municipis, sense que representi una major despesa per a les administracions públiques.

Finalment, creiem sense cap mena de dubte que tant la Llei de governs locals com la Llei de finances locals són ja imprescindibles per desenvolupar les previsions estatutàries, clarificar les competències i impulsar un nou sistema institucional local a Catalunya que es regeixi pels principis de suficiència de recursos, equitat, autonomia i responsabilitat fiscal.