ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

Les administracions públiques, per la seva dimensió, l'abast de les activitats que duen a terme i la seva capacitat d'influència sobre els mercats, tenen un paper clau en l'assoliment dels ODS


05/09/2019

Aquest volum fa un recull de bones pràctiques desenvolupades per administracions públiques municipals d'arreu d'Europa en matèria mediambiental, d'entre les que destaquen agrupades per àmbit temàtic:

- Plans de sostenibilitat en oficines: millora de l'eficiència energètica, monitorització dels consums per detectar oportunitats de millora, estratègies de reducció del consum d'aigua en edificis públics, reducció del consum de paper i altres consumibles, estratègies de reducció de l'ús de vehicles privats per anar a la feina, plans per reduir l'impacte ambiental de les cantines, etc.

- Consum d'energia: desenvolupament d'un pla d'eficiència energètica del municipi, instal·lació de sistemes d'enllumenat públic més eficients, instal·lació de sistemes de climatització per districtes, establiment de partenariats públics-privats per millorar l'eficiència energètica o impulsar la producció/ús d'energies renovables, etc.

- Mobilitat: disseny i implementació de Plans Urbans de Desenvolupament Sostenible, ampliació de la xarxa de carrils bici, campanyes per promocionar els desplaçaments a peu o en bicicleta, implantació de sistemes de cotxe compartit, promocionar l'ús de vehicles elèctrics, implantació de patges urbans, disseny d'estratègies per reduir la contaminació provocada pels sistemes urbans de distribució de mercaderies, etc.

- Ús del sòl: contenció de l'expansió urbanística, protecció dels espais naturals que rodegen les ciutats, etc.

- Ecologia urbana: creació d'una xarxa d'espais urbans dins de l'entorn urbà, implementació de plans d'acció per a la protecció de la biodiversitat, inversions en la regeneració de zones verdes i espais urbans abandonats, estratègies de reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, etc.

- Gestió de l'aigua: estratègies per reduir el consum d'aigua del municipi, mesures de reutilització de l'aigua, instal·lació de comptadors als habitatges/indústries que no en tinguin, etc.

- Contractació pública amb criteris ambientals: introducció de criteris ambientals en els contractes de subministrament de béns i serveis al sector públic tenint en compte els impactes ambientals en tot el cicle de vida (producció, manteniment i gestió dels residus).

- Educació ambiental: programes de sensibilització ambiental, organització de tallers a les escoles, serveis d'informació de subvencions i ajudes, etc.