El Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya, reunit ahir a la tarda de manera presencial, va ratificar la proposta d’ordre del dia i el reglament de la 33a Assemblea general ordinària de l’FMC, que tindrà lloc el divendres 4 de novembre, a la Sala d’Actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Durant la reunió també es va ratificar la proposta de pressupost per a l’exercici 2023, que supera els 2,8 milions d’euros, i es va aprovar el padró de quotes dels associats de l’entitat


25/10/2022

Els assistents, a més, van ratificar l’Acord Marc de coordinació, cooperació i col·laboració entre la Federació de Municipis de Catalunya, l’ACM, el SOC, CCOO, UGT, Foment del Treball Nacional, PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, per a l’impuls de la concertació territorial de les polítiques actives d'ocupació i el desplegament de les estratègies territorials en el marc del sistema d'ocupació de Catalunya. L’objecte és establir els compromisos entre els signants de l’acord implementar el model de desplegament de les estratègies territorials, en el marc del sistema d'ocupació de Catalunya, adaptades a les característiques i necessitats de cada territori.

La contractació pública alimentària té un caràcter especial pel que fa als impactes que pot tenir en l’àmbit de la salut i en el medi ambient. Per això, les administracions públiques han de vetllar per poder establir fórmules per disminuir el impactes i garantir una qualitat en els productes i en el seu valor nutritiu. En aquest sentit, es va aprovar l’adhesió de l’FMC a les mesures en relació amb els contractes públics de subministrament de productes alimentaris, de concessió de serveis que incorporin prestació de serveis alimentaris, i de serveis de menjadors col·lectius, aprovades per l’Acord de Govern de la Generalitat de 31 de maig de 2022.

En un altre ordre de coses, recordem que a Catalunya moltes entitats locals, especialment les de més petita dimensió, no disposen d’òrgans de representació legal dels seus treballadors. Aquesta absència dificulta la necessària negociació que estableix l’Estatut bàsic de l’empleat públic en relació a les condicions d’accés i oferta pública d’ocupació, i que ara és del tot necessària en relació als processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021. Davant la dificultat que suposaria en temps i mitjans per als sindicats més representatius (CCOO i UGT) el fet de realitzar una negociació en cadascuna de les entitats locals amb una oferta d’ocupació pública que inclogués els processos d’estabilització, quan aquestes no disposessin d’una representació legal pròpia dels seus empleats públics, els agents socials en el mes de juny es van dirigir a les entitats municipalistes (FMC i ACM) per tal d’arribar un acord d’abast general en matèria de processos d’estabilització, que permetria als ens locals sense representació legal pròpia dels empleats públics que s'hi adherissin voluntàriament, que no haguessin de negociar aquests processos i que poguessin aprovar directament les bases dels procediments. El Comitè Executiu reunit ahir va ratificar aquest acord.

Els assistents també van donar suport a la proposta de modificació legislativa del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, sobre la base de la nota jurídica titulada "Sobre l’alternativa de l’entitat local d’aigua com a via de transformació de consorcis, mancomunitats i agrupacions de dos o més municipis en un nou tipus d’entitat local supramunicipal” elaborada per part de Tornos Abogados.

A més, es van ratificar els convenis de col·laboració que l’FMC ha signat amb la Fundació Bosch i Gimpera per a l'elaboració de l'Anuari de Bon Govern i de Qualitat de la regulació 2022; amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’ACM per establir un marc de col·laboració per promoure una relació més estreta entre les entitats, per tal de millorar el coneixement i la sensibilització del personal al servei dels ens locals; i amb la Diputació de Barcelona per al Seminari de Dret Local, edició 2022-2023. Finalment, es va ratificar la Declaració per al dret a ingressos per a una vida digna als nostres pobles i ciutats i la Declaració de suport a les dones iranianes; la moció de l’Associació ADEE (acondroplàsia i displàsia esquelètica amb nanisme) de reivindicació en defensa de les persones que tenen aquesta discapacitat; i la moció en relació al dol gestacional.