Es crea el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades com a òrgan d’assessorament, de participació i de coordinació de les administracions públiques catalanes i les entitats i organitzacions socials que actuen en l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya

28/09/2015

El Comitè s’adscriu al departament competent en matèria d’immigració; i el Comitè ha d’actuar d’acord amb la Comissió Interdepartamental d’Immigració en qualitat d’òrgan de coordinació de les polítiques d’acollida i integració.

El Comitè té la composició següent: a) La presidència, que correspon a la persona titular del departament competent en matèria d’immigració, que pot delegar en un alt càrrec del departament; b) Les vocalies següents: El director general d’Immigració, dos representants més del departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’immigració, un representant de la resta de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, dos representants de les organitzacions associatives d’ens locals més representatives de Catalunya, un representant de cada diputació de Catalunya, un representant de l’Ajuntament de Barcelona, un representant del Consell de l’Advocacia Catalana, un representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, un màxim de nou representants d’entitats especialitzades en matèria d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades, un coordinador o coordinadora, que actua d’acord amb les línies d’actuació que estableix el Comitè i que ha de vetllar per l’impuls i l’execució dels acords del Comitè amb les funcions que es determinen en el present Acord; i un secretari o secretària, que actua amb veu i sense vot, designat per la presidència de la Comissió, d’entre els funcionaris del departament competent en matèria d’immigració.

Les funcions del Comitè són les següents: a) Deliberar i assessorar al Govern de la Generalitat sobre l'orientació general en matèria d’acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya; b) Establir instruments de coordinació entre les actuacions de les administracions públiques i les de les entitats que actuïn dins l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya; c) Fer el seguiment de l'execució dels plans i els programes en matèria d’acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya; d) Formular propostes i recomanacions per millorar l’acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya; e) Esdevenir un fòrum de debat per a la posada en comú de les qüestions que es puguin plantejar en matèria d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades; i, f) Qualsevol altra funció que li pugui encomanar la persona titular del departament competent en matèria d’immigració, relacionada amb les matèries pròpies del Comitè.