Els serveis de transport públic de viatgers per carretera i ferroviaris d'àmbit urbà i periurbà, que estiguin sotmesos a contracte públic o obligacions de servei públic (OSP), o siguin de titularitat pública, amb independència de l'Administració titular o competent sobre els mateixos, reduiran la seva oferta de serveis i freqüències fins arribar a nivells de prestació similars als de cap de setmana, considerant la necessitat d'accés al lloc de treball de personal ocupat en els serveis essencials i l'accés dels ciutadans als serveis bàsics. Aquesta reducció és aplicable per al període d'aplicació de l’RDLL 10/2020 (Ordre TMA/ 06/2020, de 30 de març, publicada al BOE número 89, de 30 de març de 2020)

31/03/2020

Els horaris i freqüències dels serveis de transport assenyalats podran ajustar-se, de conformitat amb el que disposa l'apartat 1, atenent a les necessitats específiques de cada territori, per part de l'Administració competent o pels operadors, en virtut de causa justificada, tenint en compte, en tot cas, que s'han d'adoptar les mesures necessàries per procurar la màxima separació possible entre els viatgers. Aquest ajust d'horari i freqüències es farà, si escau, al més aviat possible.

Aquesta ordre és aplicable des de la seva publicació al BOE i durant tota la vigència de l’RDLL 10/2020.