La Resolució SLT/797/2020, publicada l’1 d’abril de 2020, al DOGC número 8101A, declara els serveis funeraris serveis de prestació forçosa, d'acord amb el que disposa la disposició addicional de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris

02/04/2020

Els efectes d'aquesta declaració, pel que fa a les mesures previstes a les lletres a) i b) de l'apartat 1 de la disposició addicional de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris (capítol 2, DL 10/22020), resten condicionats a l'aprovació de la corresponent proposta motivada de l'ens local territorial competent pel que fa a l'assignació de les empreses funeràries a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats, i a la determinació del preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries corresponent a la prestació bàsica imposada legalment.

A aquests efectes, els ens locals disposen fins al dia 3 d'abril de 2020, inclòs, per trametre, si s'escau, a l'adreça de correu dgs.salut@gencat.cat, la proposta motivada d'assignació abans referida, i la proposta de preu màxim a oferir per a la prestació bàsica, desglossat per cadascun dels conceptes, i prenent com a referència els preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020. En tot cas, els preus dels serveis funeraris no poden ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020.

Aquesta resolució entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.