Resolució SLT/807/2020, de 2 d’abril, publicada al DOGC número 8103, de 3 d’abril de 2020

03/04/2020

Mitjançant la Resolució SLT/797/2020, d'1 d'abril, publicada al DOGC núm. 8101A, els serveis funeraris han estat declarats serveis de prestació forçosa per l'òrgan competent en matèria de salut i la referida declaració de serveis de prestació forçosa implica l'adopció de qualsevol de les mesures següents: a) La possibilitat d'assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats una empresa funerària per a la prestació del servei, quan existeixin raons justificades o la possibilitat de derivació directa a una empresa en concret, de manera que en aquest cas el dret relatiu a la lliure elecció de l'empresa funerària es podrà exercir, si escau, un cop efectuat el trasllat urgent del cadàver al domicili mortuori. b) La determinació d'un preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries i que abasti la prestació bàsica imposada legalment, sense perjudici del dret de les persones usuàries de pactar un servei superior amb el preu corresponent. Ambdues mesures (assignació d'empreses funeràries i determinació del preu) es preveu que siguin establertes per l'òrgan competent en matèria de salut, a proposta motivada de l'ens local territorial corresponent.

La present resolució publicada avui delega en la persona titular de la Secretaria de Salut Pública la competència de l'assignació d'empreses funeràries a centres hospitalaris, residencials i altres locals i espais medicalitzats i la determinació d'un preu màxim a oferir a les persones usuàries per la prestació bàsica imposada legalment.

Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.