Aquesta Ordre (SND/322/2020, de 3 d’abril, publicada al BOE número 95, de 5 d’abril de 2020) modifica l'Ordre SND/275/2020, de 23 de març, per la qual s'estableixen mesures complementàries de caràcter organitzatiu, així com de subministrament d'informació en l'àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

06/04/2020

També afegeix un apartat 3 a l'apartat segon amb el següent tenor:

"3. Les autoritats competents de les comunitats autònomes hauran d'emplenar i remetre al Ministeri de Sanitat la informació continguda en l'annex, en relació amb els centres de serveis socials de caràcter residencial existents en el seu territori. Aquesta informació serà remesa per primera vegada abans del dia 8 d'abril de 2020 i serà actualitzada des de llavors cada dimarts i divendres abans de les 21 hores.

A aquest efecte, l'autoritat competent de la comunitat autònoma establirà la forma i termini en què els titulars dels centres residencials objecte d'aquesta ordre han de remetre la informació que no es trobi en poder de la comunitat autònoma.

L'annex al qual es refereix el paràgraf primer d'aquest apartat estarà disponible en la seu electrònica del Ministeri de Sanitat.»

Es modifica l'apartat tercer, que queda redactat en els següents termes:

«Tercer. Mesures d'Intervenció.

1. L'autoritat competent de la comunitat autònoma haurà de prioritzar la identificació i recerca epidemiològica dels casos per COVID-19 relacionats amb residents, treballadors o visitants dels centres de serveis socials de caràcter residencial.

2. En particular, l'autoritat competent haurà de prioritzar la realització de proves diagnòstiques dels residents i del personal que presta servei en aquests, així com la disponibilitat d'equips de protecció individual per a tots dos col·lectius, almenys quan en els centres residencials es detectin residents classificats en els grups c) o d) de l'apartat segon de l'Ordre SND/265/2020, de 19 de març, i sense perjudici del caràcter també prioritari a aquest efecte dels pacients que es troben en centres sanitaris i dels professionals que els atenen.

3. Es faculta a l'autoritat competent de la comunitat autònoma en funció de la situació epidèmica i assistencial de cada centre residencial o territori concret, i sempre atenent a principis de necessitat i de proporcionalitat, a intervenir els centres residencials objecte d'aquesta ordre.

4. Les mesures d'intervenció que acordi l'autoritat competent podran comportar:

a) L'alta, la baixa, reubicació i trasllat dels residents a altres centres residencials, amb independència del seu caràcter públic o privat, quan existeixi justificació basada en l'aïllament i protecció de cohorts sobre la base del que s'estableix en l'Ordre SND/265/2020, de 19 de març, així com quan resulti necessari per a sostenir la continuïtat dels serveis per mancar de recursos humans suficients.

b) L'adopció de les mesures oportunes per a la posada en marxa de nous centres residencials i la modificació de la capacitat o organització dels existents.

c) En els casos en els quals un centre residencial compti amb pacients classificats en els grups b), c) i d) de l'apartat segon.1 de l'Ordre SND/265/2020, de 19 de març, la designació d'un empleat públic per a dirigir i coordinar l'activitat assistencial d'aquests centres.

A aquest efecte, aquest empleat públic disposarà dels recursos materials i humans disponibles en el centre residencial intervingut, així com dels recursos vinculats amb l'activitat sanitària assistencial que es presta de manera habitual als residents en aquest, tant en el propi centre residencial com en el sistema de salut corresponent.

En particular, garantirà que s'han adoptat les mesures establertes en els apartats segon, tercer, cinquè i sisè de l'Ordre SND/265/2020, de 19 de març, sobre la ubicació i aïllament de pacients, neteja, coordinació per al diagnòstic, seguiment i, en el seu cas, derivació dels residents.

L'expedient que s'obri a aquest efecte per part de l'autoritat competent que ha ordenat la intervenció inclourà un informe sobre la situació inicial, el detall de la intervenció realitzada i la situació final una vegada realitzada aquesta.

d) La modificació de l'ús dels centres residencials objecte d'aquesta Ordre per a la seva utilització com a espais per a ús sanitari d'acord amb el que s'estableix en l'apartat novè de l'Ordre SNS/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Aquesta actuació serà especialment d'aplicació en els casos en els quals el centre residencial compti amb pacients classificats en el grup d) de l'apartat segon.1 de l'Ordre SND/265/2020, de 19 de març.

5. L'autoritat competent haurà de procedir a la designació d'empleat públic a la qual es refereix el paràgraf c) de l'apartat anterior, quan concorri algun dels següents suposats:

a) Quan es produeixi un increment no esperat de les defuncions durant l'epidèmia per COVID-19.

b) En qualsevol de les situacions excepcionals que s'estableixen en l'apartat cinquè.

Aquesta designació haurà de realitzar-se en un termini no superior a vint-i-quatre hores des que es produeixi la comunicació d'alguna de les situacions indicades.»

Tres. S'incorpora un annex amb el següent contingut (vid. Annex de l’Ordre).”

El personal que tenia reconeguda la dispensa absoluta d'assistència al lloc de treball per exercir funcions sindicals amb anterioritat a l'aprovació de l'Ordre SND/295/2020, de 26 de març, i que s'hagi incorporat com a conseqüència de l'aprovació d'aquesta ordre, podrà tornar a la seva situació de dispensa per a l'exercici de funcions sindicals.

Els empleats públics que prestin serveis en els centres de l'IMSERSO hauran d'exercir les tasques necessàries que temporalment, per causa de la crisi sanitària, els siguin encomanades per les comunitats autònomes sol·licitants o pel INGESA, prèvia petició d'aquells i consegüent resolució de posada a la disposició d'aquests, amb independència que el servei sigui prestat en instal·lacions pròpies de l'IMSERSO o en altres diferents. Aquests empleats públics continuaran percebent les retribucions corresponents al seu lloc de treball d'origen, sense perjudici de les garanties que els corresponguin en la seva administració de procedència.

Aquesta ordre produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al BOE.