Ordre INT/356/2020, de 20 d’abril publicada al BOE número 111, de 21 d’abril de 2020

21/04/2020

Criteris aplicables per denegar l'entrada per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19:

1. Als efectes del que estableixen els articles 6.1 e) i 14 del Reglament (UE) 2016/399 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, pel qual s'estableix un Codi de normes de la Unió per l'encreuament de persones per les fronteres (Codi de fronteres Schengen), serà sotmesa a denegació d'entrada, per motius d'ordre públic o la salut pública, tota persona nacional d'un tercer país, llevat que pertanyi a una de les següents categories:

a) Residents a la Unió Europea, així com el cònjuge o parella del ciutadà de la Unió amb la qual mantingui una unió anàloga a la conjugal inscrita en un registre públic i aquells ascendents i descendents que visquin al seu càrrec, i residents als Estats associats Schengen o Andorra, que es dirigeixin directament al seu lloc de residència.

b) Titulars d'un visat de llarga durada expedit per un Estat membre o Estat associat Schengen que s'adrecin a aquest.

c) Treballadors transfronterers.

d) Professionals sanitaris o de la cura de gent gran que es dirigeixin o tornin d'exercir la seva activitat laboral.

e) Personal dedicat al transport de mercaderies en l'exercici de la seva activitat laboral, dins el qual es consideren compresos els tripulants dels vaixells, per tal d'assegurar la prestació dels serveis de transport marítim i l'activitat pesquera; i el personal de vol necessari per dur a terme les activitats de transport aeri comercial. Serà condició indispensable que tinguin assegurada la immediata continuació del viatge.

f) Personal diplomàtic, consular, d'organitzacions internacionals, militars i membres d'organitzacions humanitàries, en l'exercici de les seves funcions.

g) Persones que viatgen per motius familiars imperatius degudament acreditats.

h) Persones que acreditin documentalment motius de força major o situació de necessitat, o l'entrada es permeti per motius humanitaris.

Als efectes del que disposen els articles 4.3 i 15 de l'RD 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la UE i d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, es considerarà procedent denegar l'entrada per motius d'ordre públic o la salut pública als ciutadans de la Unió i els seus familiars que no pertanyin a una de les següents categories:

a) Registrats com a residents a Espanya o que s'adrecin directament al seu lloc de residència en un altre Estat membre, Estat associat Schengen o Andorra.

b) Les compreses en els paràgrafs c) a h) de l'apartat 1 d'aquest article.

Per tal de no haver de recórrer al procediment administratiu de denegació d'entrada en els casos que preveuen els dos apartats anteriors, es col·laborarà amb els transportistes i les autoritats dels Estats veïns a fi que no es permeti el viatge.

El que disposen els apartats anteriors no és aplicable a la frontera terrestre amb Andorra ni al lloc de control de persones amb el territori de Gibraltar, sense perjudici de la possibilitat de realitzar controls policials en els seus voltants per verificar el compliment del que disposa l'article 7 de l'RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Es manté el tancament, amb caràcter temporal, dels llocs terrestres habilitats per a l'entrada i la sortida d'Espanya a través de les ciutats de Ceuta i Melilla, acordat en l'Ordre INT / 270/2020, de 21 de març, d'acord amb l'article 3 del Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei orgànica 2/2009, aprovat per l'RD 557/2011, de 20 d'abril.

Aquesta ordre entrarà en vigor a les 00:00 hores del 22 d'abril de 2020, i tindrà vigència fins a les 24:00 hores del 15 de maig de 2020, sense perjudici, si s'escau, de les eventuals pròrrogues que poguessin acordar-se.