L'objectiu d'aquest Decret 321/2021, de 20 de juliol, publicat al DOGC número 8463, de 22 de juliol, és complir el mandat establert a la Llei 2/2010, de 18 de febrer, i establir la composició del Consell, la designació dels seus membres i el règim de funcionament intern

22/07/2021

El Consell està integrat per l'Administració de la Generalitat, les entitats locals, els agents i les entitats vinculades als sectors que duen a terme llur activitat en el medi marítim, les entitats ambientalistes i de recerca, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i les associacions municipalistes, i funcionarà en Ple, en Comissió Permanent i en quatre comissions sectorials: d'Economia Blava i Bioeconomia; de Sostenibilitat i Economia Circular; de Política Marítima Integrada, i de Recerca i Formació.

El Consell basa el seu funcionament en el principi de la cogestió, ja implantat a Catalunya en l'àmbit de la pesca professional mitjançant el Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya, que implica la participació de totes les parts involucrades en els àmbits de decisió. La cogestió posa totes les parts en situació d'igualtat en el moment de prendre decisions de gestió, i, per tant, es tracta d'un sistema que ajuda a coresponsabilitzar el sector econòmic mateix que en depèn.

El Consell Català de Cogestió Marítima exerceix les funcions següents:

a) Contribuir activament a l'aplicació de l'Estratègia marítima de Catalunya, aprovar els informes de valoració del resultat de la implementació dels objectius i les línies estratègiques i les modificacions i adaptacions per als pròxims períodes i elevar-les al Govern.

b) Elaborar propostes i recomanacions per a una gestió racional, sostenible i integrada de les activitats sectorials en l'àmbit marítim.

c) Contribuir a la definició i el desenvolupament de les polítiques marítimes de Catalunya en un règim de coresponsabilitat i visibilitzar les característiques i necessitats específiques de Catalunya en la Política Marítima Integrada de la Unió Europea, en el marc de competència de la Generalitat.

d) Assessorar l'Administració marítima catalana sobre les prioritats de recerca i formació.

e) Treballar per a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides a Catalunya, especialment l'Objectiu 14 i aquells que puguin tenir incidència en el medi marí.

f) Impulsar l'assoliment de compromisos d'acció en l'àmbit marítim.

g) Qualsevol altra funció que se li atribueixi per norma legal o reglamentària.

La representació local al Consell es produirà per mitjà de tres vocalies en representació de les diputacions de Girona, Barcelona i Tarragona a proposta de la Presidència de les diputacions respectives. I també d’una vocalia en representació de la Federació de Municipis de Catalunya i una vocalia en representació de l'Associació Catalana de Municipis, a proposta de les presidències respectives.