Ordre EMT/224/2022, de 13 d'octubre, publicada al DOGC número 8774, de 18 d'octubre de 2022

18/10/2022

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de les subvencions per al suport a llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur en centres especials de treball. Quant als fons assignats per part de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, aquestes actuacions contribueixen a assolir els objectius estructurals establers a l'eix 3, oportunitats d'ocupació.

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquesta Ordre les entitats titulars dels centres especials de treball i els centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia. Han de tenir establiment permanent a Catalunya i estar inscrits al Registre de centres especials de treball de la Generalitat de Catalunya. Es considera centre especial de treball el que compleix les condicions que estableix el Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament dels centres especials de treball.