Resolució ACC/3113/2022, de 4 d'octubre, publicada al DOGC número 8774, de 18 d'octubre de 2022

18/10/2022

Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals, en règim de concurrència competitiva.

La tramitació, la resolució i l'atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució ACC/688/2022, de 10 de març.

Per tal de justificar la despesa, l'Administració pública beneficiària haurà de trametre pels mitjans electrònics de l'EACAT el document de justificació de la subvenció normalitzat (model JUST/DEIX 2022), que estarà disponible a l'extranet de les administracions catalanes EACAT.

L'assignació màxima pressupostària a la present convocatòria és de cinc-cents mil euros (500.000,00 €), a càrrec de la partida 760.00.01 dels pressupostos de l'Agència de Residus de Catalunya per a l'any 2022. Aquesta assignació podrà ser objecte d'ampliació d'acord amb la normativa aplicable i segons la disponibilitat pressupostària. La concessió dels ajuts previstos en aquesta convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria finalitzarà als dos mesos de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.