Reial Decret Llei 18/2022, de 18 d'octubre, publicat al BOE número 251, de 19 d'octubre de 2022

19/10/2022

Mitjançant aquest reial decret llei i a la vista de la situació de crisi energètica que encara plana sobre la Unió Europea, es prorroga l'aplicació de la limitació de la tarifa d'últim recurs per als consumidors de menys de 50.000 kWh/any fins a finals de l'any 2023.

En segon lloc, mitjançant aquest reial decret llei es dona la possibilitat a les comunitats de propietaris d'acollir-se a la tarifa d'últim recurs de gas natural (mesura 48 del Pla +ES).

Així mateix, mitjançant aquest reial decret llei s'augmenta l'ajuda mínima per beneficiari del bo social tèrmic (mesura 47 del Pla +ES), incrementant-se de 25 a 40 euros amb la intenció de disminuir la bretxa entre les ajudes assignades als beneficiaris residents en les diferents zones climàtiques. A més, per a l'exercici 2022, es destina una nova dotació pressupostària de 225 milions d'euros, amb l'objectiu de complementar l'actual assignació de 228 milions d'euros, i que serà sufragada amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. Addicionalment, considerant l'actual conjuntura nacional de preus de l'energia, per a l'any 2023 s'haurà de dotar amb el crèdit suficient el bo social tèrmic per a fer costat a les famílies i consumidors vulnerables. A diferència del bo social elèctric, el bo social tèrmic es configura com un programa de concessió directa d'ajudes destinades a pal·liar la pobresa energètica en consumidors vulnerables, pel que fa a energia destinada a usos tèrmics, com ara calefacció, aigua calenta sanitària o cuina. El bo social tèrmic es configura com una mesura protectora basada en una ajuda econòmica directament dispensada sobre els consumidors vulnerables amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat.

De manera addicional, amb intenció d'agilitzar i facilitar la gestió del bo social tèrmic per part de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia, aquest reial decret llei incorpora en la seva disposició final quarta una modificació del Reial decret 391/2021, d'1 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia per a col·laborar en el finançament de la tramitació de les ajudes derivades del bo social tèrmic corresponent a l'exercici 2020, amb la finalitat d'estendre el termini de justificació de les subvencions de què disposen les citades comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia com a òrgans encarregats del bo social tèrmic.

En tercer lloc, a través d'aquest reial decret llei s'aproven diverses modificacions en la normativa sectorial que reforcen la protecció dels consumidors amb dret a acollir-se a la tarifa d'últim recurs com és el cas habitual dels habitatges i PIMES (mesura 49 del Pla +ES).

D'altra banda, per mitjà d'aquest reial decret llei s'aprova una nova bateria de mesures pertanyents al sector elèctric que tracta d'abordar l'actual crisi energètica, actuant sobre el mercat minorista d'electricitat, i amb especial èmfasi en aquells col·lectius en situació de vulnerabilitat energètica, reimpulsant l'autoconsum i articulant mesures temporals per a aprofitar les màximes capacitats actuals de producció renovable que aconsegueixin reduir la dependència dels combustibles fòssils per a la producció d'energia elèctrica en el territori nacional.

Així es creu necessari introduir un nou increment temporal en els descomptes associats al bo social, de manera que s'augmentin els actuals, ja considerablement reforçats, des del 60 al 65% per als consumidors vulnerables i des del 70% fins al 80% per als consumidors vulnerables severs, coadjuvant així a alleujar el pes de la factura elèctrica a més d'un milió dos-cents mil llars. Així mateix, la mesura es prorroga fins al 31 de desembre de 2023. També s'estima convenient incrementar en un 15% els límits d'energia anual amb dret al descompte del bo social, de manera que es compensin, en part, els increments de preus que s'estan produint i s'acostin aquests límits als consums reals de les llars més vulnerables. Aquesta mesura, que ha estat defensada per nombroses associacions, representants del tercer sector i fins i tot administracions, facilitarà la translació del romanent d'energia amb descompte sobrant entre períodes, perquè les necessitats energètiques no són les mateixes al llarg de tot l'any.

També es crea una nova categoria temporal de consumidor vulnerable a l'efecte de la percepció del bo social d'electricitat i la protecció especial enfront de la interrupció del subministrament. Així, s'amplia el col·lectiu de potencials perceptors del bo social d'electricitat al qual podran acollir-se, de manera excepcional i temporal, fins al 31 de desembre de 2023, les persones físiques, en el seu habitatge habitual, amb dret a contractar el Preu Voluntari per al Petit Consumidor, que tinguin una renda igual o inferior a 2 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) de 14 pagues i superior a 1,5 vegades el IPREM de 14 pagues, sense perjudici de la possibilitat d'acollir-se a aquesta condició en qualsevol moment anterior o posterior a aquesta data a l'empara de la resta de supòsits previstos en el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics. Per a aquestes llars de treballadors amb baixos ingressos, particularment afectats per la crisi energètica, la tarifa d'últim recurs d'aplicació serà el preu resultant d'aplicar un descompte del 40 per cent en tots els termes que componen el PVPC.

Finalment, en línia amb la recomanació del Defensor del Poble, s'agilitza la tramitació del reconeixement del bo social per al conjunt dels seus beneficiaris, en introduir la declaració responsable com mig suficient per a acreditar el seu estat civil.

També, en l'àmbit minorista del sector elèctric, s'inclou una mesura de flexibilització de contractes de subministrament d'energia elèctrica (mesura 49 del Pla +ES), de tal forma que es puguin realitzar modificacions de la potència contractada amb una flexibilitat superior a la que actualment ofereix el marc general d'aplicació fixat per l'article 79.6 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. Aquesta possibilitat reguladora es fixa per al període comprès entre el dia d'entrada en vigor d'aquest reial decret llei i el 31 de desembre de 2023, i es preveu la disponibilitat pressupostària en els Pressupostos Generals de l'Estat en cada exercici en què resulti d'aplicació la referida mesura per a compensar al sistema elèctric en una quantia equivalent al minvament d'ingressos ocasionada per aquesta mesura.

Així mateix, per mitjà d'aquest reial decret llei es fixa la incorporació en la factura d'electricitat dels consumidors domèstics d'informació sobre el consum mitjà de les llars de la mateixa zona (mesura 7 del Pla +ES). D'aquesta manera, els consumidors tindran accés a informació d'utilitat a l'hora de valorar possibles millores d'eficiència energètica i d'un consum més responsable. Aquesta informació anirà acompanyada de recomanacions i consells per a una gestió eficient de l'energia en les llars i un consum responsable (mesura 5 del Pla +ES).

Pel que fa a l'enllumenat exterior, la previsible renovació d'enllumenat públic que pugui donar-se en els pròxims mesos a conseqüència de la progressiva obsolescència dels sistemes existents, juntament amb els elevats preus d'electricitat que estan veient les diferents administracions públiques, fa imprescindible aportar, de manera urgent, certitud sobre els criteris i requisits amb els quals han de realitzar-se aquestes renovacions. Per això, aquest reial decret llei avança la modificació de la ITC-EA-01 del Reial decret 1890/2008 per a introduir millores que s'han posat de manifest en aquests anys gràcies als avanços tècnics produïts (mesura 4 del Pla +ES). La finalitat és contemplar noves tecnologies d'enllumenat que no es contemplaven en el 2008, augmentar l'exigència de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat exterior i donar visibilitat a l'etiqueta energètica al ciutadà, fomentant l'eficiència energètica, atès que s'exigeix la seva exposició a l'exterior. D'aquesta manera, s'actualitza el sistema de classificació de manera que només les instal·lacions d'enllumenat més eficients aconseguiran un etiquetatge A o B. Al seu torn, es milloren significativament els requisits mínims d'eficiència energètica (Ԑ), millorant un 119% de mitjana per a enllumenat funcional i un 163% per a enllumenat ambiental, així com exigint un nou requisit de potència unitària màxima (*Pu), que limita la potència a instal·lar per superfície. En definitiva, aquesta nova redacció de l’ITC-EA-01 suposa una actualització necessària donats els grans avanços tècnics produïts. Amb aquest nou procediment de càlcul, l'etiquetatge reflecteix fidelment l'estat de la tècnica, donant a l'usuari final informació més realista de l'eficiència de la seva instal·lació. Aquesta informació afavorirà la instal·lació de l'enllumenat més eficient, permetent a les administracions públiques o altres entitats que instal·lin o renovin enllumenat exterior descartar aquelles alternatives que no ho siguin. Aquesta actualització puntual es complementarà amb l'actualització de la resta del reglament, incorporant nous criteris d'eficiència energètica, manteniment i gestió de les instal·lacions, així com prevenció i reducció de la contaminació lumínica.

Igualment, el reial decret llei aborda un increment addicional en les retribucions de les empleades i empleats públics. S'aprova una pujada addicional del 1,5% de les retribucions del personal al servei del sector públic amb la finalitat de compensar els efectes de la inflació. Així, per a l'any 2022 l'increment salarial de les empleades i empleats públics serà d'un màxim del 3,5% amb caràcter consolidable, amb efectes des de l'1 de gener de 2022. La diferència resultant entre l'increment salarial aprovat i el que ja s'havia realitzat amb l'entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022, del 2%, es materialitzarà a partir del mes de novembre, abonant-se com a endarreriments l'increment corresponent als mesos de gener a octubre d'enguany.

S'estableixen igualment regles específiques perquè les Comunitats Autònomes i Entitats Locals puguin materialitzar el pagament abans del 31 de desembre de 2022 i, en tot cas, amb anterioritat al 31 de març de 2023, així com per a adoptar les actuacions pressupostàries que hagin de realitzar les entitats locals a fi de poder aplicar l'increment retributiu, establint si escau regles concretes per a permetre la incorporació als corresponents crèdits dels pressupostos de despeses de l'exercici immediat següent, i executar el pagament abans de 31 de març de 2023.

Cada Administració haurà d’actualitzar, en el seu respectiu àmbit, les quantitats en aquells casos en què les retribucions previstes en els capítols I i II del títol III de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022, i preceptes concordants, no vinguin referides al percentatge d'increment previst per l'article 19.Dos, de conformitat amb l'increment aprovat, i per a dictar les instruccions que siguin precises per a fer efectiu l'abonament de les quanties corresponents.

Aquest reial decret llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE a excepció dels següents preceptes: l’art. 20 (enllumenat exterior), l'entrada en vigor del qual tindrà lloc l'1 de gener de 2023. I la disposició transitòria segona (combustibles fòssils), l'entrada en vigor de la qual tindrà lloc el dia 1 del mes següent al d'aquesta publicació al BOE.