Reial decret 885/2022, de 18 d'octubre, publicat al BOE número 251, de 19 d'octubre de 2022

19/10/2022

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres del 27 d'abril de 2021 i presentat davant la Comissió Europea en el marc de la iniciativa Next Generation EU, per a la recuperació de l'economia, contempla entre les seves línies d'acció el que s'ha denominat component 30, «Sostenibilitat a llarg termini del sistema públic de pensions en el marc del Pacte de Toledo», la reforma del qual 5 es refereix a la revisió i l'impuls dels sistemes complementaris de pensions. Aquesta reforma preveu l'aprovació d'un nou marc jurídic que impulsi els plans de pensions d'ocupació i contempli la promoció pública de fons de pensions permetent donar cobertura a col·lectius de treballadors sense plans d'ocupació en les seves empreses o a autònoms, així com augmentar la cobertura dels plans de pensions d'ocupació acordats mitjançant negociació col·lectiva, preferentment sectorial.

Aquest reial decret estableix el desenvolupament reglamentari de la Llei 12/2022, de 30 de juny, per a la seva efectiva posada en pràctica. Es tracta d'un desenvolupament reglamentari de caràcter parcial que té com a objectiu primordial regular els elements imprescindibles que permetin la seva aplicació. Així, mitjançant aquesta norma, es procedeix a regular l'organització i funcionament, com a òrgan col·legiat interministerial, de la Comissió Promotora i de Seguiment dels fons de pensions d'ús de promoció pública oberts a fi de poder fer efectiva la seva constitució, fixant-se el procediment per a vetllar per l'adequat funcionament i bon govern dels fons de pensions d'ús de promoció pública oberts, atribuït per l'article 55.3.g) del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, a la Comissió Promotora i de Seguiment. D'altra banda, es procedeix a regular les actuacions preparatòries per a la constitució de la Comissió de Control Especial, així com el procediment de designació i renovació dels seus membres, i es detalla el seu règim de constitució i funcionament.

Es procedeix a fixar el règim de retribucions de les entitats gestores de fons de pensions de promoció pública oberts, per sota del 0,30 per cent dels actius gestionats, amb el que es fa efectiva la remissió reglamentària establerta en l'article 62.4 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, en virtut de la Llei 12/2022, de 30 de juny. També es procedeix a fixar el règim de retribucions de les entitats dipositàries de fons de pensions de promoció pública oberts per sota del 0,10 per cent anual del valor dels comptes de posició a les quals hagin d'imputar-se.