Ordre CLT/225/2022, de 14 d'octubre, publicat al DOGC número 8775, de 19 d'octubre de 2022

19/10/2022

Per tal d'assolir la cooperació i coordinació amb l'Administració local, cal ampliar la composició i l'àmbit d'actuació del Consell de la Mancomunitat Cultural. Es fa necessari, per tant, modificar l'article 1 de l'Ordre CLT/14/2019, de 31 de gener, per establir que el Consell es constitueix com l'òrgan permanent de col·laboració i coordinació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració local en el desenvolupament de les polítiques culturals.

Així mateix, s'hi afegeixen noves vocalies amb representants del Consell de Governs Locals, de l'Ajuntament de Barcelona, de la Federació de Municipis de Catalunya, de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i de l'Associació de Micropobles de Catalunya. Finalment, s'adapten algunes funcions del Consell a la seva nova composició i àmbit d'actuació.