Resolució EMT/3136/2022, de 5 d'octubre, publicada al DOGC número 8775, de 19 d'octubre de 2022

19/10/2022

Convocatòria per concedir subvencions a les línies 3 i 4 de l'Ordre EMT/167/2021, de 2 d'agost, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a la Xarxa d'ateneus cooperatius, projectes singulars i projectes transversals de suport a l'economia social i solidària, per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d'economia social i cooperativa (DOGC núm. 8473, de 5.8.2021).

Les línies i els projectes a subvencionar, que preveuen els annexos 4 i 5 de l'Ordre EMT/167/2021, de 2 d'agost, abans esmentada; i l'Ordre EMT/175/2022, de 18 de juliol, que la modifica, són els següents:

Línia 3. Projectes transversals de suport al cooperativisme i a l'economia social i solidària.

Programa 1, Formació especialitzada en gestió de cooperatives i entitats de l'economia social i solidària.

Projecte a), Formació virtual de creixement i gestió de cooperatives, entitats d'economia social i solidària.

Projecte b), Seminaris de millora de competències professionals específiques en cooperativisme i en l'economia social i solidària.

Projecte c), Sessions d'assessorament tècnic, econòmic i jurídic sobre economia cooperativa.

Projecte d), Formació en governança democràtica i consells rectors de cooperatives.

Programa 2, El cooperativisme i l'economia social i solidària en el món educatiu i universitari.

Projecte e), Cooperatives d'alumnes.

Projecte f), Activitats formatives universitàries en cooperativisme i economia social i solidària.

Projecte g), Reconeixement dels millors treballs universitaris sobre cooperativisme i l'economia social i solidària.

Programa 3, Suport als ecosistemes cooperatius i de l'economia social i solidària.

Programa 4, Promoció i difusió del cooperativisme i de l'economia social i solidària.

Projecte h), Presència als mitjans de comunicació.

Projecte i), Debats territorials, sectorials i actes.

Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa.

Les condicions que han de complir els projectes les regula la base 2 de l'annex 4, per a la Línia 3; i a la base 2 de l'annex 5, per a la Línia 4, de l'Ordre EMT/167/2021, de 2 d'agost, abans esmentada.

El termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció s'inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, i finalitza el desè dia hàbil, a les 15.00 hores.