Llei 21/2022, de 19 d'octubre, publicada al BOE número 252, de 20 d'octubre de 2022

20/10/2022

Es crea el Fons de Compensació per a les Víctimes de l'Amiant, un Fons mancat de personalitat jurídica dels regulats en l'article 137 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, adscrit a l'Administració General de l'Estat, que actuarà com a instrument per a la gestió financera dels recursos econòmics a què es refereix l'article 4 de la present llei. El Fons de Compensació per a les Víctimes de l'Amiant serà gestionat per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Correspon al Fons de Compensació per a les Víctimes de l'Amiant la reparació íntegra dels danys i perjudicis sobre la salut resultants d'una exposició a l'amiant patits per tota persona en el seu àmbit laboral, domèstic o ambiental a Espanya, així com als seus causahavents en els termes establerts en la present llei.

Les persones que resultin beneficiàries segons el que s'estableix en aquesta llei tindran dret a les compensacions que es determinin reglamentàriament.

La llei entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al BOE.