Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre, publicat al BOE número 252, de 20 d'octubre de 2022

20/10/2022

Aquest reial decret té per objecte la regulació del procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, l'establiment dels barems aplicables, així com la determinació dels òrgans competents, tot això amb la finalitat que l'avaluació del grau de discapacitat que afecti la persona sigui uniforme en tot el territori de l'Estat, garantint amb això la igualtat de condicions per a l'accés de la ciutadania als drets previstos en la legislació.

Als efectes previstos en aquest reial decret les situacions de discapacitat es qualifiquen en graus segons l'abast d'aquestes. 2. La qualificació del grau de discapacitat respon a criteris tècnics unificats, fixats mitjançant els barems que s'acompanyen com a annexos I, II, III, IV, V i VI a aquest reial decret, i seran objecte d'avaluació, tant les deficiències, les limitacions en l'activitat i les restriccions en la participació que presenti la persona, com, en el seu cas, els Factors Contextuals/Barreres Ambientals. El grau de discapacitat resultant s'expressarà en percentatge.

La qualificació del grau de discapacitat que realitzin els equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat, serà independent de les valoracions tècniques efectuades per altres organismes en l'exercici de les seves competències públiques.

Aquest reial decret entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació al BOE.