Acord GOV/205/2022, de 18 d'octubre, publicat al DOGC número 8775, de 19 d'octubre de 2022

20/10/2022

Es crea el Programa temporal per al desplegament dels instruments de gestió de la xarxa Natura 2000 a Catalunya, adscrit a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. La durada d'aquest programa és de tres anys (1 de novembre 2022 a 31 d'octubre de 2025). Aquest Programa té la finalitat de donar compliment als requeriments de la Comissió Europea, a l'efecte d'incrementar els recursos humans en els espais naturals protegits i desenvolupar els instruments que facilitaran l'aplicació de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.