Resolució ACC/3194/2022, de 18 d'octubre, publicada al DOGC número 8775, de 19 d'octubre de 2022

24/10/2022

Convocatòria per a l'any 2022 de subvencions en règim de concurrència no competitiva, destinada als propietaris de béns immobles, per a la retirada de cobertes d'amiant que hagin estat malmeses pels efectes meteorològics el dia 30 d'agost de 2022 en els municipis afectats segons l'informe emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), i que aquesta retirada s'efectuï o s'hagi efectuat en les condicions òptimes amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública; i també destinada a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en les esmentades cobertes.

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, i també les condicions, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova la Resolució ACC/3060/2022, de 7 d'octubre de 2022.

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà de quinze dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. D'acord amb el que preveuen les bases, es podran dictar resolucions mensuals des de la data de presentació de sol·licitud i d'acord amb la disponibilitat pressupostària. En tot cas, la resolució i la notificació de la resolució de concessió de les subvencions s'han d'efectuar en el termini màxim de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.