Aquest curs en línia, que tindrà lloc el 14 de setembre, serà una oportunitat per actualitzar coneixements, resoldre dubtes i compartir experiències. Els objectius són actualitzar els coneixements sobre cooperació al desenvolupament i els seus instruments, aprofundir en el marc normatiu i institucional de la cooperació al desenvolupament espanyola i de la Generalitat de Catalunya, compartir dubtes i donar exemples d'intervencions en curs i presentar els serveis que ofereix la Generalitat als ens locals en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament

10/07/2023

Formació per a càrrecs electes, personal directiu, comandaments intermedis i personal tècnic de les administracions locals responsables de cooperació al desenvolupament (personal tècnic de cooperació al desenvolupament i personal tècnic que desenvolupi tasques diverses). No cal que l'alumnat tingui coneixements previs sobre aquesta temàtica.

Programa

1. La política de cooperació al desenvolupament.
1.1. Definició.
1.2. Dimensió multi-nivell: global (ONU), europeu (UE), estatal, autonòmic, local.
2. Marc normatiu de la cooperació al desenvolupament.
2.1. Marc normatiu espanyol i català i les actualitzacions legislatives corresponents.
2.2. Competència dels ens locals en matèria de cooperació al desenvolupament.
3. La cooperació descentralitzada.
3.1. Definició i òrgans competents.
3.2. Línies de treball (desenvolupament, acció humanitària, educació global).
3.3. Instruments i exemples de projectes en curs / casos pràctics.
4. Serveis que ofereix la Generalitat als ens locals en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.
5. Preguntes i aclariments.