Organitza: EAPC. Data: 18 d'octubre

07/09/2023

El personal de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD) té com a funció l'impuls, el disseny, la planificació, el seguiment i l'avaluació de la política catalana de cooperació al desenvolupament i l'acció humanitària, i n'impulsa la qualitat i l'eficàcia. Aquesta jornada serà una oportunitat per actualitzar coneixements, resoldre dubtes i compartir experiències.

La metodologia proposada permetrà que el/la ponent orienti la jornada a partir dels dubtes i inquietuds que hagin plantejat prèviament els participants. Les persones inscrites a la jornada, podran enviar, en el termini previst abans de la realització d'aquesta sessió, dubtes, comentaris i reflexions que vulguin que es tractin a la jornada.

Els objectius de la jornada són presentar el nou Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026, explicar el procés d'elaboració i tramitació del Pla director i altres eines de planificació (plans anuals, estratègies...) i compartir dubtes i donar exemples d'intervencions en curs.