Resolució de 8 de setembre de 2023, publicada al BOE número 218, de 12 de setembre de 2023

12/09/2023

La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, estableix en el seu apartat tercer que «el cost total màxim de les operacions d'endeutament, incloent-hi comissions i altres despeses, excepte les comissions citades en l'annex 3, no podrà superar el cost de finançament de l'Estat al termini mitjà de l'operació, incrementat en el diferencial que correspongui segons el que s'estableix en l'annex 3 d'aquesta resolució.

Les Comunitats Autònomes i Entitats Locals que comptin amb eines de valoració pròpies o un assessorament extern independent podran determinar en el moment de l'operació el cost de finançament del Tresor sobre la base de la metodologia continguda en l'annex 2 d'aquesta resolució.

La resta de les Administracions, per a conèixer el cost de finançament de l'Estat a cada termini mitjà, empraran la taula de tipus fixos o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant Resolució, la Direcció General del Tresor i Política Financera. Els costos màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous costos.

Conforme a aquesta obligació d'actualització mensual del cost de finançament de l'Estat a cada termini, es publica un nou annex 1.