Ordre EMT/214/2023, de 6 de setembre, publicada al DOGC número 8997, de 12 de setembre de 2023

12/09/2023

L'objecte d'aquestes bases és regular els programes de formació professional de l'àmbit laboral associats al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Aquestes bases han de fomentar la igualtat real i efectiva entre dones i homes per poder accedir al mateix tipus d'opcions formatives i al seu exercici professional.