Resolució CLT/3077/2023, de 29 d’agost, publicada l DOGC número 8998 , de 12 de setembre de 2023

12/09/2023

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la programació d'espectacles d'arts en viu de caràcter professional en municipis de fins a 1.000 habitants per al període 2023-2024 (CLT525).

El termini d'execució de les activitats objecte de subvenció és de l'1 de setembre de 2023 i fins al 31 de desembre de 2024.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020).

b) Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 27 de juliol de 2023, publicat mitjançant la Resolució CLT/2859/2023, de 28 de juliol (DOGC núm. 8974, de 7.8.2023);

c) La normativa general de subvencions.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de l'extranet de les administracions catalanes..

El període per presentar les sol·licituds és del 13 de setembre al 3 d'octubre de 2023. El dia 3 d'octubre de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.