Resolució CLT/3078/2023, de 29 d’agost, publicada al DOGC número 8998 , de 12 de setembre de 2023

12/09/2023

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020);

b) Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 27 de juliol de 2023, publicat mitjançant la Resolució CLT/2861/2023, d'1 d'agost (DOGC núm. 8973, de 4.8.2023);

c) La normativa general de subvencions.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica utilitzant el sistema de signatura electrònica, a través de les plataformes següents:

a) En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquesta, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes.

b) En la resta dels casos, a través de la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat (seu.gencat.cat), a l'apartat Tràmits gencat.

El període per presentar les sol·licituds és del 13 de setembre al 3 d'octubre de 2023. El dia 3 d'octubre de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.