Resolució ACC/3086/2023, de 7 de setembre, publicada al DOGC número 8998 , de 12 de setembre de 2023

12/09/2023

Es convoca per a la campanya 2024-2025 els ajuts corresponents a la intervenció relativa a les activitats de promoció i comunicació en països tercers.

Règim jurídic: Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre, pel qual es regula la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla estratègic de la Política Agrària Comuna (BOE núm. 257, de 26.10.2022), i l'Ordre ACC/280/2022, de 20 de desembre, per la qual es complementen les bases reguladores de la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla estratègic de la Política Agrària Comuna corresponent a les activitats de promoció i comunicació en països tercers, aprovades mitjançant el Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre (DOGC núm. 8819, de 23.12.2022).

L'òrgan instructor dels expedients, la composició de la Comissió de Valoració i l'òrgan competent per resoldre'ls són els establerts en els articles 9.2 i 11.1, respectivament, de l'Ordre ACC/280/2022, de 20 de desembre.

Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds d'accions i programes i la documentació corresponent abans del 15 de setembre de 2023.