Les entitats locals, en la seva tasca d’atenció a l’usuari dels serveis públics, també intervenen en la garantia del dret a la protecció de les dades personals d’ aquests usuaris en la seva condició de responsables del tractament de les dades afectades. Les entitats han de garantir i acreditar que el tractament es realitza en els termes de la normativa vigent de protecció de dades

Per aclarir totes aquestes qüestions, la Federació de Municipis de Catalunya ha programat un curs per als dies 23, 28 i 30 de maig, 4, 6 i 11 de juny, adreçat principalment a responsables de tractament de dades i, en general, treballadores i treballadors de les entitats locals que necessitin tenir coneixement de protecció de dades i de la seva vinculació amb la transparència per acomplir la normativa

08/04/2024

El nou principi denominat ‘responsabilitat proactiva’ requereix que l’entitat analitzi quines dades tracta i amb quines finalitats ho fa. A partir d’aquest coneixement previ, ha de poder valorar el risc que pot generar aquest tractament i, d’acord amb aquesta valoració, adoptar les mesures de seguretat pertinents per protegir la dada personal i garantir la seva confidencialitat. Un dels supòsits que cal analitzar prèviament pels riscos que pot comportar és el tractament de dades de col·lectius vulnerables.

Per tant, és necessari que l’entitat sigui responsable i proactiva davant de tots els tractaments de dades personals que dugui a terme i faci partícips als seus treballadors, inclosos als responsables dels arxius, de la seva importància i del compliment per part d’aquests de la normativa indicada.

D’aquesta forma, l’entitat com a responsable del tractament s’ha de basar en el principi d’informació i formació, segons el qual, una de les claus per garantir la protecció de les dades personals en l’ entorn públic és informar i formar als treballadors que participen en el tractament de les dades en l’ àmbit públic, si be en ponderació amb el deure de transparència indicat anteriorment.

Tot això serà analitzat en aquest curs, on es parlarà del marc normatiu de l’RGPD i de la LOPDGDD, dels agents que intervenen en el seu tractament, de les bases legitimadores per al tractament de dades personals a l’àmbit públic, dels drets dels interessats en matèria de protecció de dades, de les mesures de protecció de les dades personals i de les noves garanties del drets digitals a la LOPDGDD i el límit del dret ala protecció de dades en transparència.

El termini d’inscripció finalitza el dia 16 de maig de 2024.