Horizon Europe - Missió: ciutats climàticament neutres i intel·ligents (2023/24)

22/05/2024

El Programa Marc Horitzó Europa (HORIZON) té oberta la convocatòria: Donar suport a les autoritats nacionals, regionals i locals d'Europa per preparar-se per a la transició cap a la neutralitat climàtica a les ciutats (HORIZONT-MISS-2024-CIT-02-01).

La convocatòria, amb 3 milions d'euros destinats preveu aprovar un projecte que respongui als següents resultats esperats:
- Millora de la preparació i capacitat de les autoritats: Augment de la preparació i capacitat de les autoritats nacionals, regionals i locals dels estats membres de la UE i dels països associats a Horizon Europe per participar en la transició de les ciutats cap a la neutralitat climàtica.
- Identificació de reptes i barreres: Identificació de reptes específics de cada país per a la consecució de la neutralitat climàtica a les ciutats, relacionats amb el marc regulador, el finançament i les estructures de governança, i promoció de bones pràctiques a través d'intercanvis transnacionals.
- Millora de les sinergies: Millora de les sinergies amb les comunitats de recerca i innovació nacionals i internacionals, iniciatives rellevants i associacions com la Driving Urban Transitions to a Sustainable Future i la Plataforma de la Missió per a la implementació de la Missió de ciutats intel·ligents i climàticament neutres.

Les propostes a finançar han de:
- Donar suport a la creació de xarxes nacionals en països on encara no s'han establert, preferiblement cobrint tota la UE, per ajudar les ciutats en la seva transició cap a la neutralitat climàtica i promoure la col·laboració, la creació de capacitat i la coherència de les polítiques, regulacions i marcs de finançament a tots els nivells.
- Promoure l'aprenentatge transnacional, els intercanvis i la formació per fomentar la replicació i l'ampliació de les millors pràctiques a tota Europa.
- Enfortir la capacitat i competència de les xarxes nacionals existents involucrant tots els actors institucionals rellevants i facilitant els intercanvis a tots els nivells per a una millor coordinació i impacte de les polítiques.
- Mobilitzar i donar suport a un gran nombre d'autoritats urbanes rellevants per involucrar-se conjuntament en les ciutats en les transicions cap a la neutralitat climàtica.
- Donar suport a la creació de capacitat de les autoritats locals i les estructures de governança multinivell per a les transicions cap a la neutralitat climàtica mitjançant activitats específiques.
- Identificar reptes específics, bones pràctiques i oportunitats per fer els marcs polítics i reguladors, el finançament i les estructures de governança multinivell més adequats per a la neutralitat climàtica a les ciutats.

El termini de la convocatòria té com a data límit el 5 de setembre de 2024, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).