• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Acord signat ahir entre el Ministeri d'Hisenda i els sindicats en el marc de la Taula de negociació amb les administracions públiques
Acord signat ahir entre el Ministeri d'Hisenda i els sindicats en el marc de la Taula de negociació amb les administracions públiques


El dimecres 29 de març, en el marc de la Taula General de Negociació de les Administracions Públiques (AAPP) i els processos de negociació relatius al conjunt del personal al servei de les AAPP espanyoles, el ministre d’Hisenda i Funció Pública va signar amb el sindicats CCOO, UGT i CSIF un Acord per la millora de l’ocupació pública. Les mesures de l’Acord seran incorporades al Projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat de 2017 (LPGE de 2017) que es tramitarà a les Corts Generals

30/03/2017

L’Acord serà vigent durant l'exercici 2017 i desplegarà els seus efectes "durant el termini suficient per a executar les mesures que s'hi proposen i tindrà eficàcia des de la seva signatura”.

Els punts més rellevants d’aquest Acord són els següents:

1. En relació a l’Oferta d'ocupació pública, l'LPGE de 2017 reflectirà una taxa de reposició amb la següent distribució:

- Una taxa del 100% en el cas dels sectors prioritaris: aquesta taxa de reposició s’aplicarà, entre d'altres, als sectors prioritaris de sanitat, educació, administració de justícia, serveis socials, control i lluita contra el frau fiscal, laboral, de subvencions públiques i en matèria de seguretat social, control de l'assignació eficient dels recursos públics, prevenció i extinció d'incendis i polítiques actives d'ocupació. A més d'aquests, i de la resta de sectors reflectits en la LPGE de 2016, s’inclouran com a nous sectors prioritaris: els d'atenció a la ciutadania en els serveis públics, la prestació directa del servei de transport públic, i el de la seguretat i emergències.

- Una taxa de reposició de fins al 100% respecte de les societats mercantils públiques i entitats públiques empresarials que gestionin serveis prioritaris que podran procedir a la contractació de nou personal.

2. Mesures en matèria de reducció d'ocupació temporal: l'LPGE de 2017 contindrà una autorització perquè les AAPP puguin convocar en sectors i àmbits concrets les places que, des de fa almenys tres anys, vinguin estant ocupades per personal amb una vinculació temporal, de manera que es pugui reduir, al llarg dels propers tres anys, i en un màxim d'un 90%, les places ocupades de forma temporal i la xifra de personal amb una vinculació temporal existent a la data de signatura d'aquest acord sense que computi a efectes de taxa de reposició. Aquests sectors i activitats són:

· Educació: per desplegar la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i en relació a places per a l'accés als cossos de funcionaris docents.

· Sanitat: per les categories del personal a què es refereix la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut i de INGESA.

· Justícia

· Serveis socials: per les places de personal que presta assistència directa als usuaris dels serveis socials.

· Policia Local

· Gestió tributària i recaptació

· Inspecció i sanció de serveis i activitats

Aquestes mesures tenen com a finalitat reduir la temporalitat en cada un d’aquest sectors per tal de reforçar l'estabilitat de les plantilles, sense que en finalitzar el període es pugui produir de nou un increment de les taxes de temporalitat, que han de mantenir-se per sota del 8% i sempre dins els límits i regles de despesa establerts.

Sense perjudici de la competència de cada AAPP en l'exercici de les seves facultats d'autoorganització, per l’organització i el desenvolupament d'aquests processos es podran preveure mesures que possibilitin una coordinació entre les diferents AAPP prèvia negociació en els àmbits sectorials respectius.

En tot cas, l'articulació d'aquests processos selectius, no podrà comportar l’increment de despesa ni d'efectius, i podran ser objecte de negociació en cada un dels àmbits territorials. Aquests processos garantiran el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat; i també podran valorar en la fase de concurs entre d’altres mèrits, si escau, el temps de servei prestat a l’Administració.

  • L’oferta de places haurà d’anar referida a places de naturalesa estructural que es trobin ocupades per personal interí.
  • La convocatòria de places de caràcter estructural de personal laboral que a la data de signatura del present acord estiguin cobertes per un efectiu declarat com indefinit no fix per sentència judicial, no computarà a efectes de taxa de reposició. L'execució d'aquesta mesura serà objecte de negociació en el àmbit respectiu.
  • Tampoc computarà a efectes de taxa de reposició, la convocatòria de places que, en els termes que preveu la DT 4ª del TRLET ("Processos de consolidació temporal”), estiguin dotades pressupostàriament a la data de signatura d'aquest acord i des d'una data anterior a l'1 de gener de 2005 hagin estat ocupades ininterrompudament de manera interina o temporal. A aquestes convocatòries els hi serà d’aplicació el que preveu DT 4ª, ap. 3er del TRLET.

3. Constitució de grups de treball en matèria d'ocupació pública: es constituiran els grups de treball següents per a aquelles matèries que necessiten un ulterior desenvolupament i / o que requereixin de la continuació del diàleg entre l’administració i les organitzacions sindicals signants:

- Mobilitat interadministrativa: tant per facilitar la mobilitat geogràfica i funcional dels empleats públics com la cobertura de llocs en l’administració, afavorint l'ús eficient dels recursos.

- Impuls de la formació dels empleats públics, adequant la mateixa a les necessitats reals i especialment al nou marc en matèria d’administració digital, potenciant la professionalització i qualificació específica dels empleats públics.

- Estudi de l'evolució i situació de l'ocupació a les AAPP, amb especial referència a les diferents administracions locals i a les universitats públiques. Anàlisi d'altres qüestions normatives que puguin afectar a l'Estatut Basic de l'Empleat Públic i al personal al servei de les administracions públiques. Seguiment de la doctrina jurisprudencial referida al personal de les AAPP, i entre altres matèries, la referida a la temporalitat.

- Analitzar els criteris en matèria d'igualtat de gènere i en particular el relatiu a víctimes de la violència de gènere.

- Estudi sobre la situació de les mutualitats (MUFACE, MUGEJU i ISFAS) per garantir la qualitat dels serveis desenvolupats per les mateixes.

- Seguiment de la implantació de l'administració digital, i en particular, pel que fa a l'intercanvi d'informació entre sindicats - administració a través de mitjans telemàtics i electrònics, d'acord amb la Llei 39/2015.


Relacionats:

/ DOCUMENTS
Acuerdo_Empleo.pdf


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC