• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El Comitè Executiu de l'FMC aprova una Moció per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals
El Comitè Executiu de l'FMC aprova una Moció per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals


El Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya ha celebrat avui una reunió ordinària a la seu de l'entitat, en la que s’ha aprovat una moció que insta el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, per la via d’urgència, adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin reinvertir el seu superàvit

24/04/2017

Els ens locals només poden reinvertir el seu superàvit en actuacions incloses dins el concepte ”inversió financerament sostenible” i, a més, es veuen obligats a generar nous ingressos per la mateixa quantia de la reinversió. A aquestes restriccions s’hi afegeix que, en no haver-se aprovat la llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2017, els ens locals encara no poden reinvertir el seu superàvit en inversions financerament sostenibles. El fet que els ens locals es vegin privats de la possibilitat destinar el superàvit generat a les finalitats que considerin més importants per al seu àmbit territorial és un greuge que va en detriment de la dotació de serveis i equipaments a la ciutadania de forma injustificada, atès el compliments dels objectius d’estabilitat pressupostària.

Per aquest motiu, el Comitè Executiu de l'FMC, reunit el dilluns 24 d'abril, considera necessari que, dins del marc de l’estabilitat pressupostària, es permeti que els ens locals reinverteixen el superàvit de la forma que considerin més convenient segons les necessitats de la ciutadania i del territori afectats, i acorda instar el Govern de l’Estat i els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, per la via d’urgència, adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin reinvertir el seu superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la mateixa quantia, en qualsevol iniciativa que considerin oportuna per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, amb l’únic límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària, recolzant els acords adoptats en aquest sentit per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

De la mateixa manera, s'insta els grups parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, en previsió de la tardana entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, la seva Disposició addicional noranta-dosena estableixi que el termini temporal per poder realitzar la reinversió del superàvit de 2016 contempli els exercicis 2017 i 2018, tant en relació amb els compromisos de despesa com amb les execucions. Per tant, es deixaria sense aplicació el contingut del paràgraf segon de l’apartat 5 de la Disposició Addicional setzena del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en quant a la condició que la despesa executada l’any 2018 hagi d’estar compromesa l’any 2017, podent-se comprometre i executar la despesa durant els any 2017 i 2018.

La moció ha estat consensuada per les dues entitats municipalistes (Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis).

Relacionats:

/ DOCUMENTS
mocio-superavit.doc


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC