• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Reunió del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya
Reunió del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya


En la reunió ordinària del Comitè Executiu de l'FMC que ha tingut lloc aquest matí a la seu de l'entitat, s'han aprovat els comptes anuals corresponents a l'exercici 2016, la memòria anual de gestió i activitats del 2016 i el pressupost de l'entitat per a l'exercici 2017

03/07/2017

Entre d'altres qüestions, en aquest Comitè Executiu s'han designat els membres de l’FMC a les comissions mixtes i òrgans de participació i col·laboració amb la Generalitat de Catalunya; s'han ratificat ratificat les observacions a diferents projectes normatius elaborades pels serveis tècnics i jurídics de l’FMC (al Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final, al Projecte de decret de la Comissió de Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric, a la Proposta d’ordre d’aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre Digital, al Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny tècnic en tèxtil i pell, al Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor, i al Projecte de decret dels drets i deures dels infants en el sistema de protecció i de procediment i mesures de protecció de la infància i l’adolescència); s'ha donat compte dels expedients que han estat en tràmit d’informació pública; s'ha informat de la compareixença davant la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya en relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires; i s'ha donat compte de diferents convenis de col·laboració formalitzats per l’FMC (entre el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i la Federació de Municipis de Catalunya, regulador del règim jurídic de la subvenció nominativa establerta a la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017; entre la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals per al desenvolupament, el manteniment i l’actualització del Banc de bones Pràctiques dels Governs Locals i al Conveni de col·laboració entre la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals per a la realització de la memòria anual de l’entitat de l’exercici 2017; i finalment l'Acord entre l'Institut Català de les Dones, l'ACM i la Federació de Municipis de Catalunya relatiu al mecanisme de cooperació interinstitucional per a traslladar l'impuls de les polítiques d'igualtat de gènere i contra la violència masclista a Catalunya).


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC