• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió
Subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió


La resolució aprova les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió. I deroga les bases publicades mitjançant la Resolució CLT/758/2017, de 10 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió

11/03/2018

Aquestes bases tenen com a objecte la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per festival o mostra audiovisual aquell esdeveniment que programa obres audiovisuals que es projecten davant un públic genèric, que té lloc durant un període específic de temps en una població o poblacions definides prèviament i que té un procediment de regulació del mateix festival o mostra i de la selecció de les obres audiovisuals.

S'estableixen tres modalitats diferents en l'objecte:

a) Modalitat A: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 100.000,00 euros.

b) Modalitat B: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 50.000,00 euros i inferior a 100.000,00 euros.

c) Modalitat C: festivals i mostres amb un pressupost total per sota dels 50.000,00 euros.

Un mateix festival o mostra audiovisual només pot optar a una de les modalitats. Queden exclosos d'aquestes subvencions els esdeveniments següents:

a) Esdeveniments de caràcter musical o teatral que utilitzin el suport audiovisual.

b) Festivals o mostres relacionats amb la formació en l'àmbit audiovisual, i qualsevol altra iniciativa que pretengui el reconeixement públic d'algun aspecte de l'audiovisual i que estigui promoguda des de l'àmbit acadèmic.

c) Mostres de cinema que tinguin com a objecte específic l'entreteniment a l'aire lliure.

d) Mostres o festivals dedicats a les obres audiovisuals relatives a: publicitat, esdeveniments retransmesos en directe, vídeos musicals, obres audiovisuals d'aficionats, tràilers i obres artístiques no narratives.

e) Festivals o mostres que, tot i exhibir obres audiovisuals, tinguin per objecte principal un de diferent del foment de la difusió i la promoció de les obres i la cultura cinematogràfica i audiovisual.

Tampoc no són objecte de les subvencions previstes en aquestes bases els festivals i mostres audiovisuals amb un pressupost superior a 300.000,00 euros.

Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases tenen la consideració d'ajuts de mínims, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de mínims (DOUE L352, de 24.12.2013).

Poden optar a les subvencions les empreses i les entitats públiques o privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats que estableix la base 1 i compleixin els requisits que estableix la base 3.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC