• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya
Calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya


Aquesta ordre s'aplica als centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat. Totes les referències que en aquesta ordre es fan als serveis territorials i al seu director o directora, a la ciutat de Barcelona, cal entendre-les referides al Consorci d'Educació i la seva gerent

12/06/2018

El curs escolar 2018-2019 comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

En el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria, les classes començaran el dia 12 de setembre. En el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d'idiomes, les classes començaran el dia 14 de setembre.

En els ensenyaments de centres i aules de formació d'adults les classes començaran no més tard del 19 de setembre. Als ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes les classes començaran no més tard del 26 de setembre.

En tots els ensenyaments, la preparació del curs i l'aprovació d'horaris s'ha d'haver efectuat en els dies anteriors a la data d'inici de les classes.

Les classes finalitzaran el dia 21 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional, que ho faran d'acord amb la seva programació acadèmica.

Les proves extraordinàries de l'educació secundària obligatòria, del primer curs de batxillerat, dels cicles formatius d'ensenyaments esportius i d'arts plàstiques i disseny i, quan escaigui, dels cursos de formació específics d'accés als cicles formatius es faran entre el 2 i el 4 de setembre de 2019. Per als cicles formatius de formació professional i el segon curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.

Per a l'alumnat dels ensenyaments reglats de segon cicle d'educació infantil i d'educació primària, inclòs el d'educació especial, de tots els centres educatius de Catalunya, públics i privats, l'horari escolar comprèn normalment horari de matí i tarda i s'ha de desenvolupar entre les 8.30 i les 18 hores.

L'alumnat dels ensenyaments reglats de segon cicle d'educació infantil i d'educació primària, inclòs el d'educació especial, dels centres educatius de Catalunya, públics i privats, farà un total de 5 h lectives diàries, de les quals 3 o 3,5 seran al matí i 1,5 o 2 a la tarda. L'horari lectiu no acabarà abans de les 16.00 h. Així mateix, s'ha de respectar un marge mínim de dues hores de descans al migdia per als alumnes, que garanteixi el bon funcionament del servei de menjador escolar i la coordinació del professorat. En el cas dels alumnes que reben el suport escolar personalitzat aquest mínim pot ser d'una hora i mitja. Amb caràcter general, als centres públics de segon cicle d'educació infantil i primària, inclosos els d'educació especial, l'horari lectiu és de 9 h a 12.30 h i de 15 h a 16.30 h. Els centres públics d'altres titularitats s'han d'ajustar al que estableixin els convenis signats entre el Departament d'Ensenyament i la titularitat.

En els centres públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, es podran programar, d'acord amb la dotació de recursos assignada i en horari escolar no lectiu, unes hores de suport escolar personalitzat com a mesura addicional per aquells alumnes que ho requereixin. En els centres públics que el Departament determini, es complementarà l'horari lectiu amb una hora diària per a tots els alumnes, a fi de desenvolupar les habilitats que afavoreixin l'assoliment de les competències bàsiques.

Tenen la consideració de període de vacances escolars:

Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 13 al 22 d'abril de 2019, ambdós inclosos.

Així mateix, tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i els dos dies de festa local. En cas que un o ambdós d'aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins el curs escolar corresponent.

En el marc d'aquest calendari escolar, els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes, s'han de preveure en la programació general del centre i s'han de comunicar als serveis territorials. Excepcionalment, els serveis territorials podran autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d'establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre. En aquest cas caldrà l'acord previ del consell escolar del centre.

Els consells escolars municipals, un cop determinats els calendaris de festivitats locals, nacionals i estatals, fixaran els dies que convindria que adoptessin tots els centres del mateix municipi.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC