• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S’habilita el sistema per a la sol·licitud i gestió per via telemàtica de les compensacions per la pèrdua de recaptació d'entitats locals derivada dels beneficis fiscals en les quotes de lAE que estableix la Llei 20/1990, de 19 de desembre, de règim fiscal de cooperatives
S’habilita el sistema per a la sol·licitud i gestió per via telemàtica de les compensacions per la pèrdua de recaptació d'entitats locals derivada dels beneficis fiscals en les quotes de lAE que estableix la Llei 20/1990, de 19 de desembre, de règim fiscal de cooperatives


La resolució habilita el sistema electrònic per a la gestió de la compensació de la bonificació del 95 per cent atorgada a Societats Cooperatives i Societats Agràries de Transformació, en la quota municipal de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), així com en el corresponent recàrrec provincial del mateix impost , compensació que figura a l'apartat 4 de l'article 33 de la Llei 20/1990 sobre règim fiscal de les cooperatives

12/06/2018

Les sol·licituds de compensació dels beneficis fiscals en la quota de l'IAE es tramitaran exclusivament a través de l'Oficina Virtual d'Entitats Locals, mitjançant l'aplicació informàtica dissenyada a este efecte i seguint el model previst en aquesta aplicació. La sol·licitud, així com els diferents certificats que la integren, quedaran signats electrònicament dins de la pròpia aplicació. Qualsevol sol·licitud remesa per qualsevol altra via no s'admetrà a tràmit.

Les comprovacions de les sol·licituds de compensació de l'IAE es fan mitjançant un procés d'intercomunicació informàtica amb les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual cosa, en cas de discrepància en relació amb les dades declarades, l'Ajuntament o l'organisme sol·licitant haurà de contactar directament amb la corresponent delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i un cop solucionada la incidència, realitzar una nova sol·licitud.

Les entitats locals podran accedir a l'aplicació informàtica dissenyada a este efecte per a la tramitació de les compensacions de l'IAE (cotril) des de l'Oficina Virtual d'Entitats Locals, a través de la Plataforma Autoritza. En aquesta mateixa Plataforma s'indica la manera d'obtenir els corresponents permisos per accedir a l'aplicació.

En cas de plantejar alguna incidència de funcionament de l'aplicació cotril, es comunicarà mitjançant correu electrònic a la següent adreça: sugerencias.compensaciones@minhafp.es Així mateix, està disponible en la pròpia aplicació un Manual per a la utilització de la mateixa.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC