• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals de música, en la modalitat de subvencions a una edició dels festivals organitzats per ajuntaments o ens que en depenen, així com els organitzats per empreses o entitats privades amb un finançament majoritàriament públic
Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals de música, en la modalitat de subvencions a una edició dels festivals organitzats per ajuntaments o ens que en depenen, així com els organitzats per empreses o entitats privades amb un finançament majoritàriament públic


La resolució obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals de música, en la modalitat de subvencions a una edició dels festivals organitzats per ajuntaments o ens que en depenen, així com els organitzats per empreses o entitats privades amb un finançament majoritàriament públic

13/06/2018

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que han estat publicades mitjançant la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre (DOGC núm. 7014, de 9.12.2015), i modificades per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol (DOGC núm. 7170, de 26.7.2016), per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/2143/2017, de 4 de setembre (DOGC núm. 7454, de 14.9.2017) i per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/138/2018, de 2 de febrer (DOGC núm. 7555, de 9.2.2018).

b) Les bases específiques de l'Acord del Consell d'Administració de l'ICEC, de 29 de març de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir les subvencions a festivals de música, publicat mitjançant la Resolució CLT/743/2017, de 5 d'abril (DOGC núm. 7347, de 10.4.2017).

c) La normativa general de subvencions.

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297, de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya. Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura es pot accedir a la plataforma esmentada. El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del Projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions.

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 125.000,00 euros, dels quals 45.000,00 euros es financen amb càrrec a la partida 460.0001, 40.000,00 amb càrrec a la partida 470.0001 i 40.000,00 euros amb càrrec a la partida 482.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2018.

La dotació màxima es pot ampliar depenent de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària. En cas que es produeixin romanents en la dotació d'alguna de les partides pressupostàries d'aquesta convocatòria, l'import corresponent es pot aplicar a la dotació de les altres partides pressupostàries depenent de les sol·licituds admeses.

El període per presentar sol·licituds és del 19 de juny al 4 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
Portal Gencat
Cultura-Finestreta


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC