• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'atorga als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau la subvenció corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2018
S'atorga als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau la subvenció corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2018


La resolució atorga subvencions als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per ajudar a sufragar les despeses de funcionament d'aquests òrgans judicials corresponents a l'any 2018, per un import total d'1.574.210 €, d'acord amb el desglossament individualitzat que consta a l'annex de la mateixa

15/06/2018

El pagament d'aquests imports anirà a càrrec de la partida pressupostària D/460.0001.00/2110/0000, d'acord amb el que preveu la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018. El pagament efectiu dels imports previstos es farà efectiu a partir del moment en què aquesta entri en vigor, d'acord amb el que es preveu al punt vuitè, mitjançant una bestreta per la totalitat.

La quantia dels imports es modula segons la xifra d'habitants de cadascun dels municipis, de conformitat amb la revisió dels padrons municipals respectius referits a l'1 de gener de 2017 i declarats oficials mitjançant el Reial decret 1039/2017, de 15 de desembre (BOE núm. 316, de 29.12.2017). D'acord amb aquesta dada, els grups per trams d'habitants i el mòdul corresponent queden fixats segons el quadre següent:

Grup I: fins a 299 habitants, 400 €.

Grup II: entre 300 i 499 habitants, 650 €.

Grup III: entre 500 i 999 habitants, 860 €.

Grup IV: entre 1.000 i 2.999 habitants, 1.650 €.

Grup V: entre 3.000 i 4.999 habitants, 3.000 €.

Grup VI: entre 5.000 i 6.999 habitants, 3.250 €.

Grup VII: entre 7.000 i 10.999 habitants, 4.650 €.

Grup VIII: entre 11.000 i 19.999 habitants, 5.000 €.

Grup IX: entre 20.000 i 29.999 habitants, 6.000 €.

Grup X: entre 30.000 i 39.999 habitants, 7.000 €.

Grup XI: 40.000 habitants o més, 8.000 €.

Els ajuntaments beneficiaris d'aquestes subvencions han de trametre al Departament de Justícia el certificat que acrediti que la subvenció rebuda l'any 2018 s'ha destinat a sufragar les despeses de funcionament del jutjat de pau corresponent d'acord amb el model normalitzat que trobaran disponible al portal EACAT. Aquest certificat l'ha de signar la persona titular de la intervenció o de la secretaria-intervenció de l'ajuntament, segons el cas. A la mateixa pàgina també trobaran el model de recull estadístic de l'activitat judicial realitzada durant l'any 2018 per emplenar. El termini per a la presentació d'aquesta documentació de justificació finalitza el dia 30 d'abril de 2019.

Igualment, els beneficiaris d'aquestes subvencions també queden sotmesos a les actuacions de comprovació del Departament de Justícia, a les de control de l'activitat economicofinancera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes, o a altres òrgans competents i, en particular, a les derivades del que disposa l'article 97 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Totes les comunicacions als ajuntaments afectats es faran de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a través del portal EACAT, amb efectes jurídics i legals plens.

Als efectes del que preveu el Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, les xifres declarades oficials són acreditació suficient de la població de cadascun dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per establir el tram de població i el mòdul econòmic que els correspon. L'accés a les dades del padró municipal individualitzat es verifica per mitjans telemàtics a través de la pàgina web dels organismes competents en aquesta matèria.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC