• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Situació actual de colonització i expansió de la vespa asiàtica a Catalunya
Situació actual de colonització i expansió de la vespa asiàtica a Catalunya


La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural actualitza les dades de distribució i el protocol d’actuacions en la lluita i control de la vespa velutina. L’estratègia de lluita i control de la vespa asiàtica és un tema transversal que requereix la implicació, la col·laboració i la coordinació de totes les administracions

03/12/2018

Des del 2012 la presència a Catalunya de la vespa asiàtica (vespa velutina) s’ha anat estenen i consolidant a moltes comarques. L’any 2013 es va crear la Comissió tècnica de la vespa asiàtica formada per tècnics de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i representants dels apicultors.

Durant els primers anys d’invasió i mentre l’àmbit territorial d’expansió eren les comarques de Girona, la retirada i control dels nius de la vespa asiàtica va ser assumida pel Cos d’Agents Rurals, juntament amb la participació i col·laboració d’associacions d’apicultors, tot seguint les directrius que es marcaven des de la comissió tècnica amb el protocol d’actuacions acordat i amb el material i equipaments que es van adquirir i proporcionar per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Davant l’increment destacat del nombre de casos de presència de vespa asiàtica i amb la previsió qur en els anys següents la retirada dels nius ja no seria assumible amb els mitjans disponibles; es va començar a informar de la problemàtica de la vespa asiàtica als consells comarcals i ajuntaments de les comarques de Girona per tal d’organitzar i establir un control i lluita de forma coordinada amb totes les administracions, tal i com succeeix en altres territoris on la vespa asiàtica ja està molt estesa, com ara França o el País Basc.

Arran de la detecció de nous nius a les comarques de Barcelona durant l’any 2016 i sobretot l’any 2017, enguany s’incorpora la Diputació de Barcelona a la Comissió tècnica de la vespa asiàtica per tal d’iniciar aquesta coordinació i informar-los de la problemàtica generada per aquesta espècia exòtica invasora. Actualment ja hi ha alguns ajuntaments de la demarcació de Barcelona que realitzen aquestes actuacions en col·laboració i amb l’assessorament de la Comissió tècnica de la vespa asiàtica seguint el Protocol d'actuacions establert (actualitzat a 3 d’agost de 2018).

Els mecanismes de lluita són molt limitats i d’una baixa eficiència, i en països amb anys de presència de l’espècie com França, bona part de les mesures se centren en un seguiment de l’expansió de l’espècie, treballs de recerca, control de nius (vespers) problemàtics i paranys de captura en abellars que pateixen atacs. S’estan estudiants nous sistemes de protecció que caldrà avaluar i valorar la seva efectivitat. En definitiva, s’actua per minimitzar els efectes més perjudicials. A Catalunya, donat que estem en fase de colonització i expansió, les actuacions previstes són de contenció i retirada de nius en llocs on hi ha risc important d’interaccions amb persones i amb ruscos d’abelles. La retirada de nius ha de seguir els mateixos protocols que la retirada d’abellars o de vespers que es localitzin  en cas urbà i realitzats per empreses especialitzades o personal que tingui formació i titulació per realitzar tractaments insecticides.

Per a més informació, consulteu l’espai web d’espècies exòtiques invasores del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Protocol actuacions
Espai web


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC