• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Convocatòria anticipada per a l'any 2019 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball
Convocatòria anticipada per a l'any 2019 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball


La Resolució TSF/2791/2018, de 15 de novembre, publicada al DOGC número 7759, de 30 de novembre de 2018, obre la convocatòria anticipada per a l'any 2019 dels ajuts a la contractació per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball

04/12/2018

El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionables és de concurrència no competitiva.

La gestió i el desenvolupament d'aquests ajuts es duran a terme d'acord amb l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball, modificada per l'Ordre TSF/188/2018, de 12 de novembre.

Les persones i entitats que poden ser beneficiàries d'aquests ajuts estan recollides a la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

Els requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària estan recollits a les bases 3 i 4 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

Les persones que poden ser destinatàries d'aquests ajuts són les persones previstes a la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de durada indefinida en els darrers 6 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball i que compleixin, com a requisit específic, ser persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball. Per a aquesta convocatòria es considera col·lectiu prioritari les persones amb un grau reconegut oficialment de discapacitat superior o igual al 33%, d'acord amb el que preveu la base 5.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 10 de de l'Annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i restarà obert fins el 15 de novembre de 2019, inclòs.

Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits en les bases 3, 4, 5, 6, 10 i 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

Els ajuts a la contractació previstos a la present convocatòria es correspondran a contractes que es subscriguin entre l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el 15 de novembre de 2019, inclòs.

El període de contractació subvencionada finalitzarà el 14 de novembre de 2020, excepte si la persona contractada té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que el període de contractació subvencionada finalitzarà el 31 de desembre de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC