• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'aprova i es dona publicitat al Protocol d'ús dels dispositius conductors d'energia per part dels membres dels cossos de les policies locals de Catalunya
S'aprova i es dona publicitat al Protocol d'ús dels dispositius conductors d'energia per part dels membres dels cossos de les policies locals de Catalunya


Es objecte d'aquest Protocol (Resolució INT/2789/2018, de 23 de novembre, publicat al DOGC número 7760, de 3 de desembre de 2018, establir les recomanacions d'ús dels dispositius conductors d'energia i els procediments d'actuació

04/12/2018

El dispositiu conductor d'energia (d'ara endavant, DCE) és una eina d'ús policial de transmissió d'impulsos elèctrics que afecten el funcionament de les capacitats motrius de l'organisme. Envia impulsos elèctrics d'alt voltatge, baix amperatge i curta duració que interfereixen els senyals que envia el cervell i incapaciten el sistema nerviós i motriu de forma temporal.

El DCE ha d'incorporar mesures i elements tecnològics que n'impedeixin un ús reiteratiu i continuat en cas de tret accidental, així com elements que permetin la traçabilitat i control posterior del seu ús. La descàrrega ha de tenir una durada màxima de 5 segons i la persona usuària l'ha de poder reduir.

El DCE és una eina dissenyada per actuar específicament sobre les persones amb l'objectiu d'incapacitar-les temporalment i facilitar-ne la reducció, detenció, neutralització o qualsevol altra actuació que en justifiqui l'ús. Per tant, només es podrà utilitzar el DCE en els supòsits següents:

- Per reduir, immobilitzar o detenir una persona que mostri una resistència activa que posi en risc la integritat física dels agents o de terceres persones o la mateixa seguretat ciutadana, i perquè es considera l'ús del DCE l'alternativa més adequada a aquesta maniobra i així s'eviten les conseqüències que podria comportar la utilització d'altres mètodes de reducció potencialment més lesius.

- Per reduir, immobilitzar o detenir una persona que mostri una actitud violenta cap als agents actuants o terceres persones i s'hagi produït una agressió o sigui previsible que se'n produeixi una, i no es pugui controlar la situació amb la utilització gradual i progressiva de les altres eines de què disposen els agents.

- Aquelles situacions en què la persona amenaça els agents o terceres persones amb armes blanques, objectes o elements perillosos per a la integritat física.

- Aquelles situacions en què la persona posa en risc la seva pròpia vida o integritat física (temptatives de suïcidi, conductes d'autòlisi o d'altres) i no desisteix de la seva acció, sempre que es valori que l'ús del DCE no provocarà un mal superior al que es vol evitar.

- Aquelles situacions d'extrema i urgent necessitat en què s'hagi d'actuar per evitar danys imminents amb un risc greu per a la seguretat ciutadana, i en què la utilització del DCE sigui l'eina més idònia per resoldre l'actuació.

També s'entén com a utilització del DCE el fet de treure'l de la funda i efectuar un arc elèctric amb l'objectiu de dissuadir i com a pas previ a la descàrrega. Si amb aquesta acció la persona reacciona de forma positiva i no cal efectuar la descàrrega caldrà redactar un informe explicatiu intern i incloure'l a les diligencies policials.

Com a norma general, excepte en circumstàncies excepcionals en què es valori que l'ús del DCE pot servir per evitar un mal major, no es pot utilitzar en els supòsits següents:

- En dones embarassades i persones menors de 12 anys, sempre que els agents actuants puguin percebre aquesta condició.

- En persones d'edat avançada o dèbils de salut, sempre que els agents actuants puguin percebre aquesta condició.

- En manifestacions i concentracions d'un nombre elevat de persones, com a eina de manteniment i restabliment de l'ordre públic. Tanmateix, això no n'exclou l'ús sobre persones que, en aquest entorn, es trobin en algun dels supòsits previstos a l'apartat 5.1.

- A prop de substàncies o gasos inflamables amb risc de deflagració.

- En espais o circumstàncies en què es pugui posar en risc la integritat física de la persona pel fet que aquesta està en espais elevats de terra o altres llocs on es pot precipitar al buit per pèrdua d'equilibri en el moment d'aplicar la DCE (entre d'altres, balconades, teulades, penya-segats, escalada d'edificis).

- En qualsevol altra circumstància en la qual es pugui posar en perill la integritat física de la persona o de tercers pel fet que està en un entorn aquàtic, utilitza un vehicle o maquinària, o similars.

No és recomanable l'ús sobre animals. Només es pot fer servir sobre animals en circumstàncies excepcionals per evitar un mal major i tenint en compte les característiques de l'animal i de l'entorn, entre d'altres, la pell, el pes, el volum, la direcció de caiguda i les persones que estan al voltant.

El DCE ha d'incorporar diversos elements tecnològics que permetin la traçabilitat i el control posterior de l'ús i facilitin la prevenció d'excessos eventuals o possibles abusos. En aquest sentit, les policies locals que utilitzin el DCE han de disposar:

- D'un sistema de gravació, bé en el mateix dispositiu, bé a través d'una càmera externa.

- De mecanismes que auditin les dades associades a la intervenció.

- D'un número de sèrie únic per a cadascun dels dispositius i, si escau, dels cartutxos.

La policia local ha de disposar d'un sistema que permeti identificar les persones funcionàries que han tingut accés a cadascun dels dispositius i les circumstàncies en què s'ha usat. Per aquest motiu, ha de mantenir els registres següents:

- Els cossos de policies locals que incorporin el DCE en la seva dotació han de portar un registre que permeti identificar els agents o membres habilitats que en cada moment estan en possessió del dispositiu.

- Un registre accessible que reculli i identifiqui les circumstàncies i els resultats de totes les actuacions que n'hagin motivat l'ús (diligència específica en relació amb la utilització dels DCE sobre les persones).

Els efectius policials han de vetllar pel bon funcionament del dispositiu i han de portar a terme les comprovacions necessàries al DCE abans d'iniciar el servei amb aquest dispositiu.

 Aquest Protocol no és aplicable als serveis de vigilants municipals que regula l'article 1.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

L'ús dels dispositius de gravació i càmeres externes s'ha d'ajustar al que disposi la normativa vigent en matèria de videovigilància policial i, en concret, el Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la Policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC