• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l'any 2019
Concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l'any 2019


La Resolució PDA/2809/2018, de 28 de novembre, publicada al DOGC número 7760, de 3 de desembre de 2018, obre la convocatòria dels ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l'any 2019

04/12/2018

La concessió dels ajuts resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

El pagament dels ajuts que estableix aquesta convocatòria fins a l'import màxim de 1.800.000 euros es farà amb càrrec a la partida pressupostaria D/460000100 o equivalent dels pressupostos de l'any 2019 de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya que es doti amb la transferència dels fons de formació contínua realitzat per l'Institut Nacional de l'Administració Pública (INAP). Atès que es tracta d'una convocatòria de despesa anticipada, aquest pagament resta condicionat a l'efectivitat de l'ingrés finalista dels fons de l'INAP a la Tresoreria de la Generalitat i de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

La tramitació d'aquest ajuts es realitzarà d'acord amb les bases reguladores que consten en l'annex 1 de la Resolució GAH/2720/2016, de 25 de novembre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals (DOGC núm. 7259, d'1.12.2016).

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans electrònics a través del portal FEDAP, de l'apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya i de la pàgina web de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. L'accés a través del portal FEDAP requereix que la persona sol·licitant hi estigui prèviament registrada. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya posa a disposició dels promotors una adreça de correu electrònic, fonsformaciolocal.eapc@gencat.caqt, per resoldre les qüestions o els dubtes que es plantegin, amb la identificació prèvia de la persona sol·licitant.

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza al cap de 30 dies naturals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
Portal FEDAP
Web EAPC


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC