• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil
S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil


El passat divendres dia 30 de novembre es va publicar al DOGC número 7759A, l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil

04/12/2018

L'objecte  d'aquestes bases és regular les subvencions destinades a la posada en marxa d'un Programa referent d'ocupació juvenil. En aquest sentit, es consideren actuacions subvencionables aquelles necessàries per desenvolupar el Programa referent, mitjançant unitats especialitzades en ocupació juvenil per facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

Podran ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció les següents:

a) Els ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms o les entitats dependents o vinculades a aquells, que pertanyin als municipis o comarques respectivament.

b) Les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya. En defecte d'aquestes, les entitats vinculades o associades a aquestes que tinguin encomanada o desenvolupin programes i serveis de la Garantia Juvenil.

La distribució territorial i el tipus d'entitats que hi poden participar de les mencionades als punts a) i b) d'aquesta mateixa base es concretaran a cada convocatòria.

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta Ordre és el de concurrència no competitiva.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC