• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions per a l'assoliment de determinats objectius en matèria d'Administració electrònica per part dels consells comarcals de Catalunya
Subvencions per a l'assoliment de determinats objectius en matèria d'Administració electrònica per part dels consells comarcals de Catalunya


La Resolució de 21 de desembre de 2018, publicada al DOGC número 7783, de 8 de gener de 2019, obre la convocatòria per a l'any 2018 per a l'atorgament de subvencions per a l'assoliment de determinats objectius en matèria d'administració electrònica per part dels Consells Comarcals de Catalunya, amb la finalitat que aquests puguin prestar als municipis l'assistència adequada en la implantació i desenvolupament dels serveis bàsics que es descriuen a l'Annex de les bases

08/01/2019

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per Acord de la Comissió Executiva del Consorci AOC de data 10 d'octubre de 2018, (DOGC núm. 7.758 i 7.772, de data 29 de novembre i 20 de desembre de 2018, respectivament).

La quantia màxima destinada a l'atorgament d'aquestes subvencions és de 647.459 euros, a càrrec de les partida pressupostària D/460000100/5320/0000 del pressupost del 2019 Consorci AOC. La concessió dels ajuts resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGC.

L'àmbit temporal d'execució de les activitats objecte d'aquesta convocatòria va de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018.

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s'han de dur a terme a través dels mitjans telemàtics de l'Extranet de les administracions catalanes (EACAT.

El termini màxim per a la resolució i notificació de les subvencions és de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La notificació de la resolució de la convocatòria es realitzarà mitjançant la publicació al Tauler electrònic del Consorci AOC. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
Extranet
Consorci AOC


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC