• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Comença la sisena edició del curs de l'FMC sobre procediment administratiu comú i règim jurídic
Comença la sisena edició del curs de l'FMC sobre procediment administratiu comú i règim jurídic


El curs, que se celebra els dies 11, 15, 17, 21 i 25 de gener, compta amb l'assistència de 52 electes i tècnics i té com a finalitat donar una visió global del dret administratiu al personal al servei de l'Administració local que treballa en tasques de tramitació de procediments o que necessita tenir una aproximació a la matèria

11/01/2019

Impartit per Marcos Castro, llicenciat en Dret, advocat en les àrees de Dret Civil, Penal i Administratiu,m especialitzat en l’àrea de Procediment Civil i Penal, i soci administrador de la societat ACM Advocats SCP, el curs es divideix en 15 apartats:

1. Presentació del marc normatiu aplicable. Normes transitòries. Noves lleis. Novetats en relació al còmput dels terminis.

2. El nous registres electrònics. Drets de les persones i drets dels interessats. Obligats a la forma electrònica. Novetats a la notificació dels actes administratius.

3. Els registres generals d’apoderaments.

4. Procediment administratiu i les seves fases. Novetats en relació a llocs i forma de presentació de les sol·licituds i en relació al contingut de les instàncies.

5. El silenci administratiu i novetats en relació a la certificació acreditativa del silenci.

6. Recursos administratius . Novetats en relació al termini d’interposició. Novetats en revisió d’ofici d’acte nul. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Breu referència a la via contenciosa administrativa.

7. Identificació i signatura dels interessats en el procediment administratiu.

8. Novetats en relació a la capacitat de l’interessat.

9. Les noves mesures provisionals en el procediment administratiu. Formes de pagament.

10. La tramitació simplificada del procediment. Execució dels actes administratius. Mitjans d’execució forçosa.

11. Procediments sancionadors novetats a les dues lleis.

12. Responsabilitat patrimonial referència a les dues lleis i novetats a la tramitació.

13. Funcionament d’òrgans col·legiats segons la Llei 40/2015.

14. La competència dels òrgans i formes d’alteració de la mateixa. Funcionament dels òrgans col·legiats.

15. Causes d’abstenció i recusació.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC