• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Les aliances Magnet: innovació per combatre la segregació escolar
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Les aliances Magnet: innovació per combatre la segregació escolar


La segregació escolar és un dels principals reptes educatius de Catalunya. El programa Magnet: aliances per a l’èxit educatiu pretén combatre aquest problema a partir de la combinació de tres principis: escolarització equilibrada, innovació pedagògica i coresponsabilitat educativa. Aquest informe recull les principals conclusions de l’avaluació de la fase pilot del programa Magnet a Catalunya i posa de manifest que la segregació escolar es pot combatre a partir d’una acció política sistèmica i multidimensional que permeti fer-hi front de forma estructural

08/02/2019

L’anàlisi de resultats posa de manifest que, tot i els impactes generats pel programa Magnet en la lluita contra la segregació escolar, l’abast de la problemàtica va molt més enllà dels centres que concentren més complexitat social. En aquest sentit, per generar canvis estructurals en aquest àmbit cal que les accions desplegades en el marc del programa Magnet s’apliquin de forma combinada amb d’altres mesures de lluita contra la segregació escolar. De fet, si bé les mesures focalitzades en els centres de màxima complexitat són absolutament necessàries per lluitar contra la segregació i aporten, a més, una lògica d’equitat i justícia social a l’acció pública, aquestes han d’anar acompanyades d’una acció sistèmica que posi la lluita contra la segregació escolar en el centre de l’agenda política catalana i l’abordi simultàniament des dels seus diferents flancs amb mesures com ara:

1. Mesures vinculades amb l'oferta:

- Garantir que la provisió de l’oferta escolar del territori sigui ajustada i proveeixi oportunitats educatives per a tothom, tot respectant els principis de proximitat, equitat i qualitat.

- Garantir que els models d’adscripcions de centres no reprodueixin les dinàmiques de segregació escolar i permetin consolidar itineraris de qualitat entre totes les etapes educatives, tot assegurant la continuïtat dels projectes educatius i l’heterogeneïtat de la composició social.

- Reforçar l’oferta d’activitats extraescolars, de lleure i de suport educatiu  en els centres educatius de més complexitat social, garantint-ne la gratuïtat, sostenibilitat i qualitat, i avançant de forma substancial en la incorporació de l’educació a temps complet com a proposta d’acompanyament educatiu de tots els infants i joves.

2- Mesures relacionades amb l'escolarització i la planificació escolar:

- Reforçar la utilització dels instruments que permet la normativa per garantir la distribució efectiva de les places reservades a l’alumnat amb diagnòstic de necessitats educatives específiques entre tots els centres educatius del territori.

- Reforçar el rol que juguen les Comissions de Garanties d’Admissió i les Oficines Municipals d’Escolarització en el procés de distribució acurada de l’alumnat amb necessitats específiques entre tots els centres de la zona així com el seu paper proactiu en les assignacions per tal que ajudin a diversificar la composició social de les escoles.

- Crear i/o reforçar les taules mixtes de planificació a les Oficines Municipals d’Escolarització, amb l’objectiu de determinar les necessitats d’escolarització del territori i fer propostes de planificació coordinades amb el Departament d’Ensenyament.

- Avançar substancialment en la corresponsabilitat dels centres concertats pel que fa a l’escolarització d’alumnat amb necessitats específiques.

3. Mesures adrçades a les famílies:

- Realitzar estratègies específiques d’informació i sensibilització de les famílies durant el procés de tria de centre, reforçant el valor social i educatiu de l’heterogeneïtat social dels centres educatius, promovent les visites a tots els centres educatius de la zona escolar i creant i difonent missatges antirumors.

- Desplegar accions d’acompanyament de les famílies durant els processos de preinscripció i matrícula.

4. Mesures orientades a reforçar la col·laboració entre escoles i entorn:

- Desplegar accions de col·laboració entre centres d’educació infantil i primària i les escoles bressol.

- Promoure la implementació de la idea de «territori magnet». És a dir, fomentar la creació de relacions recíproques entre els centres educatius, les AMPA i l’entorn per tal de garantir una aplicació coherent del programa.

- Reforçar el rol dels plans educatius d’entorn com a mecanisme privilegiat per dissenyar els plans de lluita contra la segregació escolar adaptats a les particularitats de l’entorn i amb la participació dels agents socioeducatius del territori.

- Promoure mesures orientades a reforçar el treball en xarxa entre els diferents agents del territori en la coordinació i la gestió del temps educatiu no-lectiu, per tal de garantir l’educació a temps complet de tot l’alumnat, i acomplir així els principis de gratuïtat, inclusió i equitat educativa.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC