• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics
Procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics


El Decret 31/2019, de 5 de febrer, publicat al DOGC número 7805, de 7 de febrer de 2019, modifica el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics

08/02/2019

Es modifica el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics en els termes següents:

1. Se suprimeix el paràgraf tretzè del preàmbul.

2. Es modifica el darrer paràgraf de l'article 7, que queda redactat de la manera següent: "Ordenades les sol·licituds, d'acord amb aquests criteris prioritaris, en cas d'igualtat de puntuació de les sol·licituds, s'ha d'aplicar el criteri complementari de tenir la condició legal de família nombrosa o monoparental. En cas de persistir l'empat, cal aplicar el procediment establert en l'article 9.2”.

3. Es modifica el darrer apartat de l'annex "Criteris complementaris d'admissió d'alumnat” que queda redactat de la manera següent: "Criteri complementari de prioritat d'admissió d'alumnat: Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts”.

Igualment, es deroga el Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC