• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es modifica el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social
Es modifica el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social


Reial decret 17/2019, de 25 de gener, publicat al BOE número 33, 7 de febrer de 2019

10/02/2019

A causa d'una important llacuna en l'ordenament de la Seguretat Social no s'està cotitzant per les remuneracions abonades directament als empleats públics en situació de dependència funcional, ja que les entitats públiques de les que depenen funcionalment ni tenen la condició d'empresari amb la Seguretat social, que és el subjecte obligat a complir l'obligació de cotitzar en el Règim General, ni tampoc cap norma els ha designat com a subjectes responsables d'aquesta obligació en relació amb aquestes quantitats. D'altra banda, les entitats de les que aquest personal depèn orgànicament tampoc resulten responsables de la cotització per aquestes remuneracions, ja que estan totalment desvinculades del seu abonament. La conseqüència és que, en no cotitzar per aquests conceptes en els supòsits descrits, la base de cotització de l'empleat públic no es correspon amb la remuneració que realment percep o té dret a percebre, en contra del que estableix l'esmentat article 147.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. Per això, resulta necessari regular qui és el subjecte responsable del compliment de l'obligació de cotitzar respecte de retribucions, compensacions, indemnitzacions o altres conceptes retributius de similar naturalesa previstos normativament en raó dels serveis que reben dels empleats públics que depenen funcionalment d'entitats públiques i que aquestes els abonen directament amb càrrec al seu propi pressupost.

Amb aquesta finalitat, hauran d'ingressar tant les aportacions al seu càrrec com les dels empleats públics al seu servei corresponents a la cotització a la Seguretat Social, així com per conceptes de recaptació conjunta, en els mateixos termes que les entitats de les que aquest personal depengui orgànicament, als únics efectes de complementar la cotització a càrrec d'aquestes, sense que sigui procedent aplicar la normativa establerta per cotitzar en la situació de pluriocupació

En aquest sentit, el Reial decret introdueix en la subsecció 3a de la secció 10a del capítol II del Reglament general sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, un nou article 70 bis, amb el títol "Cotització per determinades remuneracions, gratificacions i indemnitzacions per raó del servei percebudes per empleats públics en situació de dependència funcional”.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC